In gesprek met conservatief Iran

Interview met Hojatolislam Hadj Ahmad-e-Hoesseini, lid van het Iraanse parlement.
25/09/2006
­čľő: 

Op het einde van de jaren negentig leek het er op dat de hardliners in de Iraanse politiek stilaan plaats moesten ruimen voor meer pragmatisch ingestelde hervormers. Er werd gestreefd naar een dialoog met het Westen en na de Iraanse revolutie in 1979 werden voor de bezetting van de Amerikaanse ambassade zelfs verontschuldigingen aangeboden. Met de onverwachte verkiezing van Mahmoud Ahmedinejad als president in 2005 werd echter duidelijk dat de conservatieve ideologische scherpslijpers terug waren van niet zo heel ver weg geweest. dwars biedt u een blik in het hoofd van een conservatief lid van de 7e Majles (het Iraanse parlement verkozen in 2004, nvdr.). Zijn fractie vormt nu de meerderheid in die Majles.

Zou u uzelf kort kunnen voorstellen?

Ahmad-e-Housseini Bismillah al Rahman al Rahim (in de naam van God, de genadige, de medelevende, nvdr.). Mijn naam is Ahmad-e-Hoesseini. In het middelbaar heb ik wiskunde gestudeerd in Sirjan, vervolgens ben ik naar het seminarie gegaan in Qom (de heiligste stad in Iran, nvdr.). Ik kwam in contact met de religieuze clerus en werd actief in het verzet tegen de Shah, omdat ik vond dat hij een knecht van de Verenigde Staten was. Omwille van dit verzet ben ik verschillende malen gearresteerd, gevangen gezet en gemarteld. Na de islamitische revolutie van 1979 ben ik, zoals vele andere religieuze mensen, actief geworden in het leger. Later werd ik spreker tijdens het vrijdaggebed in Sirjan. Uiteindelijk ben ik door de mensen van Sirjan verkozen tot de Majles, omdat ze mijn achtergrond kenden van tijdens de heerschappij van de Shah. Zo werd ik de vertegenwoordiger in de Majles van Sirjan. Iran noemt zichzelf een islamitische republiek.

 

Kan u uitleggen wat dat juist inhoudt? Ligt de soevereiniteit bij het volk of bij de clerus?

Housseini We hebben het werk verdeeld volgens onze grondwet. Deze grondwet is door het volk gestemd. Bepaalde taken behoren toe aan de Majles, die door het volk verkozen wordt. De vertegenwoordigers van het volk worden zonder enige tussenkomst van de regering gekozen. Ik ben zelf vele malen verkozen en heb gezien dat de regering zich op geen enkele manier met de stembusuitslag moeit. De regering is verantwoording verschuldigd aan het parlement en is verplicht de besluiten van de Majles na te leven. De Majles duidt de ministers aan en de ministers zijn verplicht elke wet en regel die uitgevaardigd is door ons te respecteren. Dan is er de Rechtsgeleerde (concept gebaseerd op het werk van Ayatollah Khomeini ┬ĹHukumat-e-islam; Velayat-e-faqih', de islamitische samenleving; heerschappij van de Rechtsgeleerde, nvdr.), die de vervanger op aarde is van de verborgen twaalfde Imam Mehdi. In het geval van een onoplosbaar conflict tussen het parlement en de regering, zal hij met zijn wijsheid de problemen voorzien en oplossen.

 

Hoe verlopen de verkiezingen voor de Majles eigenlijk?

Housseini Volgens de wet kan iederen zich kandidaat stellen. Daarna zullen de persoonlijkheid, de kennis en de banden met het buitenland van de persoon in kwestie gecontroleerd worden. Nadat de kandidatuur is goedgekeurd door de Raad van Wachters (niet-verkozen orgaan dat moet toezien op het islamitisch karakter van de besluitvorming, nvdr.) hebben alle fracties het recht om hun publiciteit en hun programma te verspreiden. Alle kandidaten hebben het recht op een afgevaardigde aan de stembus om de stembusgang te controleren; de mensen mogen vrij stemmen. Na de verkiezingen heeft elke niet-verkozen kandidaat het recht de uitslag te betwisten en een onderzoek te vragen. Nadat een kandidaat verkozen wordt, gaat hij of zij naar de Majles om trouw te zweren aan de wetten en het volk van Iran.

 

Hoeveel moslims leven er in Frankrijk? Hoeveel parlementsleden hebben ze?

 

Welke verschillende politieke fracties bestaan er in de Majles?

Housseini Op het moment zijn er drie groepen: de meerderheid, de oppositie en de onafhankelijken. Ik geloof dat ik de plicht heb om te vechten tegen de mensen, waar ook ter wereld, die aggressief zijn en andere mensen overheersen. Ik geloof dat het mijn taak is om aan de kant van de onderdrukte mensen te staan. Daarom behoor ik tot de groep van de rechtvaardigen, die momenteel de meerderheid vormen in de Majles. Daarom heb ik ook dokter Ahmedinejad gesteund tijdens de eerste en tweede ronde van de presidentsverkiezingen: omdat ik geloof dat hij ook rechtschapen is en rechtvaardigheid in de wereld verdedigt. Hij staat aan de kant van de onderdrukten en vecht tegen de onderdrukkers.

 

Bij de vorige verkiezingen voor de Majles in 2004 waren er problemen nadat veel kandidaten, waaronder uittredende parlementsleden, geweigerd werden door de Raad van Wachters. Hoe staat u daar tegenover?

Housseini Mocht ik in de plaats zijn van de Raad van Wachters, dan zou ik hetzelfde doen. Sommige van die kandidaten hadden contacten met buitenlandse onderdrukkers. Ze waren van plan om vitale economische informatie aan buitenlanders te geven, met als doel onze economie te vernietigen. Anderen wilden gevoelige militaire informatie doorspelen en zo het land van binnenuit vernietigen. Het waren geen nationalisten, ze waren niet begaan met hun land en met de islam. Dit soort mensen verdient het niet in de Majles te zitten omdat ze voor de vijand werken. Sommigen onder hen lieten hun campagne door buitenlandse multinationals financieren. De geweigerde kandidaten waren dus moreel of financieel gecorrumpeerd en sommige waren tegen de islam. Elk ander land zou hetzelfde doen met mensen die tegen de grondwet zijn, een slechte morele achtergrond hebben of de instellingen willen saboteren.

 

In 1997 wonnen Khatami en het hervormingsgezinde kamp op overtuigende wijze de presidentsverkiezingen. Ook in de zesde Majles waren veel hervormers aanwezig. Hoe verklaart u de heropkomst van het conservatieve kamp, waartoe u ook behoort, en waarvan de verkiezing van president Ahmedinejad in 2005 het duidelijkste voorbeeld is?

Housseini Het is duidelijk dat de hervormers veel positieve zaken verwezenlijkt hebben, maar de meeste van hun beloften hebben ze niet kunnen waarmaken. In de praktijk zijn ze erg tekort geschoten, bijvoorbeeld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Teheran enkele jaren terug. Er waren een aantal hervormers verkozen, maar in plaats van aan het nationale belang te denken, maakten ze voortdurend ruzie onder elkaar en streefden ze hun persoonlijke en groepsbelangen na. Omdat ze te dogmatisch waren, konden ze niets veranderen in de praktijk. De mensen willen echter geen woorden maar daden zien; ze vertrouwden hen niet meer. En omdat Khatami aan de macht was gekomen met de steun van Rafsanjani (de president voor Khatami, nvdr.) en zijn partij van technocraten, vertrouwden de mensen bij de laatste verkiezingen ook Rafsanjani niet meer. Maar Ahmedinejad beloofde de mensen rechtvaardigheid en rechtvaardigheid ligt in de natuur van elke mens. Het is ook de basis van het islamitisch geloof. De mensen zagen ook zijn inspanningen voor sociale rechtvaardigheid toen hij nog burgemeester van Teheran was. Sinds hij president is, blijft hij op een zeer toegewijde en intelligente manier het pad volgen dat hij de mensen had beloofd.

 

In het Westen wordt veel belang gehecht aan de scheiding van Kerk en staat. De Iraanse regering baseert haar wetten echter rechtstreeks op het islamitisch geloof. Waarom bent u tegen deze scheiding?

Housseini Wij geloven in en volgen alle profeten: Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. We geloven dat het goede en onschuldige mensen waren met een goede boodschap voor de mensheid. Zij vochten tegen corruptie en onrecht. Deze strijd is een politiek die iedereen steunt en tegelijkertijd een religieuze politiek. We geloven dat dit de beste ideologie is om de maatschappij te besturen. Ons geloof is onze politiek en omgekeerd. Het Westen zegt dat ze voor vrijheid zijn. Leg me eens uit wat dat nog betekent, vrijheid; wat internationaal recht nog voorstelt. Toen wij aangevallen werden door Irak werd Saddam door de hele wereld gesteund, Oost en West verenigd tegen de Iraanse revolutie. Wij werden aangevallen met chemische wapens, geleverd door de VS. Zijn chemische wapens niet verboden? Zij respecteren de mensenrechten niet die ze zelf hebben uitgevonden. Ze willen andere landen niet hetzelfde gunnen, maar ze wilden de Iraanse revolutie controleren, omdat ze weten dat als de Iraanse revolutie overwint, alle uitbuiters in Oost en West verslagen zullen zijn.

 

Wat zijn eigenlijk de rechten van niet-sjiitische moslims in Iran?

Housseini In Iran kennen we een volledige democratie. Ik vraag u, hoeveel moslims leven er in Frankrijk? Hoeveel parlementsleden hebben ze? Hetzelfde voor Groot-Brittanni├ź, de Verenigde Staten en Rusland? Omdat we in Iran alle geloofsovertuigingen respecteren, hebben de Joden, de Assyri├źrs, de Christenen en de volgelingen van Zarathustra een gewaarborgde vertegenwoordiging in het parlement. De vrouwen zijn vrij, de meerderheid is vrij, de oppositie is vrij en de religieuze groepen zijn vrij. De vrijheid die in Iran bestaat is uniek in de wereld. De Joden en de Christenen zijn met minder dan een miljoen, maar toch hebben zij gewaarborgde vertegenwoordiging in de Majles. Ze zijn ook volledig vrij om hun eigen erediensten in te richten; ze kunnen naar hun synagoge, kerk of moskee naar keuze gaan. Geeft het Westen dezelfde vrijheden aan moslims? Ginds verbiedt men moslimmeisjes om een hoofddoek te dragen op school. Men is er tegen vrijheid. Hier in Iran is iedereen vrij.

 

In het Westen zijn vrouwen een instrument, lokaas, ze worden gebruikt als koopwaar.

 

U vermeldde het hoofddoekverbod in bepaalde Westerse scholen, maar in Iran is de hoofddoek overal verplicht. Moeten vrouwen niet gewoon zelf kunnen kiezen of ze de hijab willen dragen?

Housseini Wij geloven dat de hoofddoek dient om meer respect en rechten aan vrouwen te geven. Daarom vragen we hen om de hijab te dragen. In het Westen zijn vrouwen een instrument, lokaas, ze worden gebruikt als koopwaar. Wij zeggen dat vrouwen de sluier moeten dragen om hen waardigheid en respect te geven en om hen te beschermen van de onreine blikken van mannen. De hoofddoek houdt families bijeen en daarom draagt ons geloof de vrouwen op om het te dragen. We willen vrouwen respecteren, vermijden dat ze ten prooi vallen aan verleiders en we vinden sterke familiewaarden belangrijk.

 

De revolutie vond 27 jaar geleden plaats. Ondertussen is de bevolking verdubbeld. Staat de nieuwe generatie nog achter de idee├źn van de revolutie? Wat zijn de grootste problemen voor Iraanse jongeren vandaag?

Housseini Door mijn werk als lid van de Culturele Raad van de universiteit van Teheran (raad die over het islamitisch gehalte van de cursussen waakt, nvdr.) kom ik veel in contact met jongeren. De meesten staan nog steeds achter de revolutie. Vandaag is de jeugd zelfs veel religieuzer dan vlak na de revolutie. Er stonden duizenden jongeren klaar om naar Libanon te vertrekken om tegen Israel te vechten. Wij konden dit echter niet toestaan.

 

Het grootste probleem voor de jeugd is de werkloosheid, maar gelukkig heeft de regering van president Ahmedinejad daar aandacht voor, net als de Majles. Er worden een aantal nieuwe programma's opgestart, waarvan we verwachten dat ze op korte termijn dit probleem kunnen oplossen. Maar je moet weten dat we acht jaar oorlog gekend hebben en volgens onze schattingen werd er voor meer dan duizend miljard schade aan ons land toegebracht. Schade die we na de oorlog moesten herstellen. Als de oorlog ons niet opgedrongen was door de VS, zouden we vandaag geen werkloosheidsprobleem kennen. We zouden zelfs veel arme landen in Afrika kunnen helpen, we zouden jobs en kapitaal naar die landen kunnen brengen. Nu moeten we eerst ons eigen land opbouwen. De regering zal dit probleem echter binnenkort oplossen.

 

Iran is ook bekend voor het grote percentage aan opiumverslaafden. Wordt daar iets aan gedaan?

Housseini De verslaving is een zaak die we niet kunnen ontkennen. Maar wij geloven dat de verslaving verspreid wordt door de VS en het Westen. Sinds de VS Afghanistan bezetten is de opiumproductie vervijfvoudigd. Deze opium moet door Iran om het westen te bereiken. Ondanks het feit dat we dit met alle macht proberen tegen te gaan, blijft er tijdens het transport ook heel wat opium in ons land. We bestrijden dit met veel politiekracht, maar de VS importeren naast opium ook nog eens veel chemische producten, die ze verkopen aan lage prijzen. Zo willen ze onze jongeren verslaafd maken, zodat ze zich niet kunnen verzetten mocht Iran onderdrukt worden. We weten dat dit de schuld is van de VS, want sinds zij Afghanistan zijn binnengevallen, is het aantal verslavende middelen snel gestegen en worden ze over de hele wereld verspreid door de VS.

 

Is er nog een laatste raad die u de lezers wilt meegeven?

Housseini Ik wil aan alle studenten zeggen dat ze hun regering kritisch moeten vragen wat echte democratie is. Waarom er zoveel bommen vallen in naam van de democratie. Als ze die vraag niet stellen, zal er een schuldgevoel op hun geweten blijven drukken. De geschiedenis zal over ons oordelen, en ze zullen aan jullie vragen waarom jullie niet reageerden tegen deze misdaden. Je moet vragen waarom er zoveel kinderen en vrouwen moeten sterven in Libanon, Palestina, Irak en Afghanistan. Waarom mogen die mensen hun regering niet kiezen? Waarom worden ze bezet? Als jullie niet tegen de agressors protesteren, komen ze op een dag achter jullie aan.