Met deze visietekst tekent de hoofdredactie de lijnen uit voor de komende periode en drukt ze de hoop uit dat haar opvolgers de waarden die hierin terugkomen mee zullen nemen. Ze dient als hulp bij inhoudelijke geschillen door hiernaar te kunnen verwijzen. Een visie is persoonlijk, maar niet willekeurig; in wat volgt komen de argumenten terug waar de redactie en toekomstige hoofdredactie zich naar believen kunnen verhouden. Die verpersoonlijking nemen we ernstig: we spreken dan ook van ‘wij’ in plaats van dwars en proberen met deze visie verder te reiken dan louter de functionele redactiewerking.

 

dwars is een historisch gegroeide feitelijke vereniging binnen de context van Universiteit Antwerpen met als doel een persmedium te zijn dat door en voor studenten gemaakt wordt. Ze heeft een bepaalde geschiedenis die we niet zomaar overboord kunnen gooien. Pijlers, een bestaande stijl en redactiebestand, vorm. We nemen deze zaken mee uit respect voor vorige generaties, maar moeten net als voorgaande generaties met onze tijd meegaan om de geest van dwars intact te laten.

 

kritische meerwaarde

Sinds haar oprichting gaat dwars prat op haar taak als kritisch blad dat kwaliteit en meerwaarde aanbiedt aan (universiteits-)studenten. Het is in onze interpretatie zowel vormelijk als figuurlijk ‘dwars’, het uit eigenzinnige zorgen en hanteert een eigenzinnige stijl. We kiezen om ‘dwars’ te niet te lezen als contraire tegenbeweging van bestaande stromen maar als een magazine dat niet gratuit meeloopt met de leidcultuur, zich dwars zet op alles wat haar trekt en uitgaat van de vermogens van zowel haar redactieleden als haar lezers.

 

Ons hoofddoel is in deze interpretatie dus een magazine aanbieden dat met enige zorg reflecteert over de duidelijke en minder duidelijke verhoudingen op onze universiteit, en breder, in onze maatschappij. Voor een stuk informeren we, maar de manier waarop we informeren staat dwars op een haastig medialandschap. We nemen expliciet afstand van dwars als ‘schoolkrant’: zo vaak mogelijk proberen we dieper op zaken in te gaan, de nuance op te zoeken en samen met de knowhow die op onze universiteit te vinden de juiste, of toch minstens andere, vragen te stellen in plaats van makkelijke antwoorden te geven.

 

bereik

Om die vooropgestelde meerwaarde(n) aan studenten te kunnen reiken moeten we zichtbaar en aanwezig zijn. We kiezen er daarvoor om, om zolang het haalbaar is, fysieke boekjes te blijven drukken die we in de mate van het mogelijke op alle campussen van de universiteit delen. Daarnaast organiseren we evenementen of nemen we deel aan die van andere organisaties. 

 

Evengoed moeten we proberen een actieve positie innemen in het universitaire leven. Daar hoort kritische verslaggeving over, van en op klassieke studentikoziteit en hun organisaties bij, maar is evenmin daartoe beperkt. Ook de officiële Studentenvertegenwoordiging en alle vormen van initiatieven die vanuit of voor studenten vertrekken verdienen aandacht.

 

We willen ook aantrekkelijk zijn voor studenten van verschillende slag. Dat gaat soms rechtstreeks in tegen onze vorm. Vanaf 2021-2022 opteren we dus voor een kleurencover. Andere manieren om aantrekkelijk te blijven zijn inhoudelijk. Enerzijds is leesbaarheid een belangrijk aandachtspunt: in principe zou het bulk van onze content gelezen moeten kunnen worden op openbare plaatsen zoals een studentenrestaurant of een al dan niet pauzerende aula. Anderzijds willen we ook lezers trekken met luchtigere content zoals puzzels, weetjes of satire. Ondanks die overwegeing waken we scherp dat we niet hervallen in leegte noch de autonomie van onze redactieleden verloochenen.

 

dwars houdt niet op bij de grenzen van haar eigen universiteit. We stimuleren onszelf om contact te onderhouden en te versterken met andere studentenpers in Vlaanderen en daarbuiten. We houden tevens de groei en samenwerkingsdrang van Universiteit Antwerpen indachtig en proberen grondwerk te verrichten dat het kan vergemakkelijken om dwars op niveau van een overkoepelend netwerk te verspreiden, een internationale versie te maken enzoverder. Hoewel nodig, zijn het projecten waar pas aan kan gewerkt worden als ons redactionele bestand van voldoende groot is.

 

taak

We vatten onze taak steeds dubbel op: als orgaan dat (onrechtstreeks) subsidies ontvangt werken we zo constructief mogelijk mee aan de integratie van studenten in de (universitaire) gemeenschap. Dat doen we door het verstrekken van informatie en het wegwijs maken in het kluwen dat onze universiteit is. Tegelijk zijn we door onze aard een onofficieel controleorgaan op die gemeenschap. We geloven in de constructieve kracht van scherpte en kritiek. We zijn dus uitdrager van de waarden van Universiteit Antwerpen, maar tegelijk een kritische stem die deze waarden op de korrel neemt, hun vooronderstellingen en ambiguïteiten blootlegt en poogt deze in het gesprek te plaatsen of zelfs actief te veranderen. 

 

De integratie van studenten bekomen we ook op een tweede manier: door hen te werven als redactieleden kunnen zij competenties ontwikkelen die hen in hun verdere (academische) leven zullen helpen. Deze groei zien we zowel professioneel als persoonlijk. Door de complexiteit van dwars moet er in groep aan gewerkt worden, zo reiken we verder dan een magazine naar een plek waar studenten kunnen thuiskomen en banden kunnen smeden met zowel gelijk- als andersdenkenden.

 

redactie

Studenten die zich voor ons magazine inzetten moeten ondersteund worden in hun werk. Omdat de voltallige redactie bestaat uit vrijwilligers impliceert dit een zekere wederkerigheid: de ondersteuning moet komen van andere vrijwilligers, die op hun beurt weer ondersteund worden door nog anderen. Daarom is 'dwarser' zijn niet vrijblijvend maar een engagement. Erkentelijk voor de grenzen van iedere student vragen we onze redactie, wiens grenzen we blijvend respecteren, om ook elkaars grenzen te respecteren. Concreet zullen we vaker een scherper onderscheid moeten maken tussen freelancers en redactieleden. Niet als mensen, die al dan niet deel uitmaken van een specifieke in-group, maar als geëngageerde leden die andere vrijwilligers ondersteunen in ruime zin. 

Vele studentenorganisaties werken rond een gelijkheid: studierichting, overtuiging, interessegebied of afkomst. We willen om onze doelen en taken te verwezenlijken daar tegenin gaan door te werken rond verschil. We zetten in op individuele redactieleden en roepen hen op om vanuit eigenheid samen te werken. Een open houding wordt verwacht, maar mag niet leiden tot haar eigen tegendeel. We focussen ons op eerlijke communicatie zonder daarbij individuele grenzen uit het oog te verliezen.

 

Verantwoordelijkheid

dwars heeft naast haar specifieke taken ook enkele verantwoordelijkheden. Volgens ons slaan die in de eerste plaats op onszelf: redactieleden moeten zich veilig kunnen voelen binnen dwars en haar verder bestaan moet gegarandeerd blijven. Toch kunnen we niet hervallen in navelstaarderij: we moeten op de hoogte blijven van maatschappelijk relevante thema’s die we kritisch en zelfbewust onderzoeken en zo nodig onderschrijven. Hierin kiezen we om geen belerend activistisch discours aan te vatten naar ons doelpubliek, maar eerder om onze waarden praktisch uit te dragen in de interne werking. In onze publicaties verbinden we ons tot multiperspectivisme en, het gedachtegoed van UAntwerpen meenemend, actief pluralistisme. We interpreteren dat als respect opbrengen voor mensen en denkwijzen zonder ze te benaderen met relativistische apathie.

 

Toch willen we ook hierin ‘dwars’ kunnen zijn: een redactielid hoeft zich niet gebonden te voelen tot een overmatige voorzichtigheid. We voelen ons verantwoordelijk voor onze inhoud en mogelijke interpretaties hiervan, maar deze verantwoordelijkheid is begrensd. Niet enkel aan de stijl van individuele leden maar ook aan onze gblobale integriteit. We nemen bewust afstand van opgedrongen standpunten ook al onderschrijft de meerderheid van de redactieleden of studenten die. We schuwen geen controverse, maar kiezen om ze in al haar complexiteit te benaderen.

 

Deze visietekst werd unaniem goedgekeurd door de dwarsredactie op 23 december 2021