Het leven zoals het is: de andere kant van het cordon

Vlaams Blokker Rob Verreyken vond ons luisterend oor
01/12/2003

Rob Verreyken is Antwerps gemeenteraadslid en medewerker van de Vlaams Blok-fractie in het Vlaams parlement. Tegen een achtergrond van zwarte zondag-perikelen, KVHV-zangfeesten en verhitte contestatie studeerde hij rechten aan de UA. Als lid van de Nationalistische Studentenvereniging en studentenreporter voor ’t Pallieterke debatteerde de man zich ongetwijfeld te pletter met zijn klasgenootjes Filip Heylen (CD&V), Ann Coolsaet (VLD) en Fauzaya Talhaoui (Groen!). We vonden Verreyken in zijn Borgerhoutse residentie, waar hij ons o.a. inlichtte over de nieuwe paden die zijn partij zou willen bewandelen.

Het Vlaams Blok wil zich naar de komende verkiezingen toe meer als een centrumpartij gaan profileren. Het zgn. VL+ project zou deze ommekeer o.a. moeten belichamen. Wat houdt dit project juist in?

Rob Verreyken Het is niet zozeer het Vlaams Blok dat een ommekeer in de hand wil werken, het zijn veeleer de kiezers die dit beslist hebben. We zitten nu in een gewijzigd politiek landschap met 4 grote partijen die rond de 20 percent zitten en wij zijn daarbij. De kiezers hebben een enorm vertrouwen in ons gesteld en nu hebben wij de opdracht om ons programma iets breder te gaan invullen. We hebben nog steeds onze gekende standpunten: vreemdelingen, veiligheid, Vlaamse onafhankelijkheid. Maar als je van de kiezers bijna 20 procent (op Vlaams niveau, nvdr.) van de stemmen krijgt, moet je ook met kennis van zaken kunnen praten over onderwijs, landbouw, ruimtelijke ordening en sociale kwesties. VL + heeft tot doel om de zaken die we tot nu toe oppervlakkig belicht hebben verder uit te diepen. Dat is niet direct te beschouwen als een koerswijziging. We proberen op die manier verder te groeien als de partij die we reeds waren, een rechtse conservatieve volkspartij.

 

U wil dus duidelijk een ruimer publiek aanspreken?

Verreyken Uiteraard. Elke partij is natuurlijk geïnteresseerd in het aantrekken van nieuwe kiezers. Als we ons bijvoorbeeld rond onderwijs geloofwaardiger kunnen profileren, gaan we op dat terrein zeker nog heel wat mensen aanspreken. De CD&V bijvoorbeeld geldt niet meer als de traditionele verdediger van het katholiek onderwijs, omdat zij gevangen zit in de politiek correcte logica die hen er toe brengt ook islamonderricht in het vrije net toe te laten. Wij stellen voor, dat elke school zijn onderwijsproject moet kunnen kiezen. Katholieke scholen moeten dus enkel katholiek onderricht kunnen aanbieden.

 

Bent U niet bang dat het Vlaams Blok kiezers zal verliezen als het zich meer als een beleidspartij gaat profileren?

Verreyken De kernpunten van ons programma inzake Vlaamse onafhankelijkheid, vreemdelingen en veiligheid zullen zeker niet verwateren. We willen enkel op bepaalde vlakken waarop we tot nu toe afwezig waren duidelijke stellingen innemen. Ik kan me niet voorstellen, dat onze kiezers om die reden zouden afhaken.

 

Onlangs rezen er binnen de partij zelf enkele kritische stemmen. Zo opperde Prof. Dr. Van Cleemput (hij leidde 6 maanden de studiedienst van het Vlaams Blok) dat men het politieke personeel ontbreekt om het Vlaams Blok tot een beleidspartij om te bouwen. Wat denkt u daarvan?

Verreyken Het geval Van Cleemput doet zich wel eens in elke partij voor. Hij heeft bij de vorige verkiezingen een verkozen mandaat in de Kamer geëist en het niet gekregen. Onlangs heeft hij een verkozen mandaat in het Europees parlement geëist en het weer niet gekregen. Om die reden heeft hij nu boos de partij verlaten. Als men in onze partij eerst een tijdlang mee de baan op gaat tijdens campagnes om folders te bussen bijvoorbeeld en zo het vertrouwen wint van andere mensen binnen de partij, dan zal men met een mandaat beloond worden. Mijnheer Van Cleemput vond dat hij dat onmiddellijk moest eisen.

 

Oppositierol

Van op de oppositiebanken is het makkelijk het banenplan van de regering te bekritiseren. Wat stelt u voor op het gebied van werkgelegenheid?

Verreyken Het grote probleem met onze economie en de werkgelegenheid is gewoon het Belgische gegeven zelf. Hier in Vlaanderen hebben we een serieuze industrie-activiteit, een exporteconomie en havens. We zijn voor het grootste stuk op het buitenland aangewezen. Wallonië daarentegen teert op een diensteneconomie. Er is dus een fundamenteel verschil in het karakter van de Vlaamse en Waalse economie dat het onmogelijk maakt om binnen een Belgisch kader tot een efficiënt economisch beleid te komen. Ford Genk is daar een goed voorbeeld van. De directie van Ford wilde op federaal vlak een verlaging van de fiscaliteit op ploegenarbeid en van Vlaanderen wenste ze expansiesteun. De expansiesteun hebben ze gekregen, de belastingverlaging niet, omdat de PS haar veto stelde. Het gevolg is dat er 3000 Vlaamse banen zijn gesneuveld. Op economisch vlak moet men dus durven nadenken over stappen naar Vlaamse autonomie, of zelfs een parcours naar Vlaamse onafhankelijkheid. De miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië worden nu geschat op 5 miljard euro. Stel dat we daar 2 miljard van zouden kunnen besteden aan loonlastenverlaging, zodat de arbeidsplaatsen in Vlaanderen niet langer 6 keer zo duur zijn als in Polen. Dan zouden we al in de goede richting evolueren. Het probleem van de Vlaamse economie is dus België zelf.

 

Als het VL+ project aan de basis ligt van een even grootscheepse campagne als deze die u rond het gemeentelijk migrantenenstemrecht voert, dan zal uw imago als centrumpartij zeker geloofwaardig zijn. U blijft anderzijds het migrantenthema nog steeds duidelijk in de verf zetten.

Verreyken Het Vlaams Blok blijft natuurlijk nog altijd het Vlaams Blok. Wij zijn een Vlaams nationale partij. Dat betekent dat wij het de moeite vinden om onze identiteit, onze cultuur te beschermen. De islamitische problematiek is daarbij ook van belang. Overal in Europa komt de discussie op gang over de radicalisering van de islam en het islamterrorisme (sic). De aanwezigheid van honderdduizenden islamitische vreemdelingen in onze steden is een gigantische bedreiging voor onze identiteit. Het beleid dat wij voorstellen voorziet vooreerst in het sluiten van de grenzen. Ten tweede moeten de vreemdelingen die misbruik maken van onze gastvrijheid door bijvoorbeeld een misdrijf te plegen teruggestuurd worden. Ook diegenen die blijk geven zich niet te willen aanpassen zoals Abou Jahjah kunnen maar best terugkeren naar hun land van herkomst. Op die manier geef je een duidelijk signaal aan vreemdelingen: ofwel gedraag je je deftig, ofwel keer je terug. Diegenen die zich wel gedragen dienen zich te assimileren, zich zoveel mogelijk aan te passen aan de Vlaamse wetten en cultuur.

 

Integratie?

Wat U voorstelt is eigenlijk louter restrictief. De Vlaamse regering daarentegen poogt met het inburgeringdecreet de zaken enigszins anders aan te pakken. U hebt dat decreet niet gesteund. Welke overheidsmaatregelen zou u dan voorstellen om de inburgering van migranten te bespoedigen?

Verreyken Ik denk niet dat de overheid hier enorme inspanningen voor moet doen. Je hebt al die cursussen heus niet nodig als je zelf bereid bent om je te assimileren. Als wij Vlamingen naar het buitenland gaan kunnen we binnen de drie weken al een mondje meepraten in een vreemde taal. Ik ben dus van mening, dat er van overheidswege niet te veel maatregelen moeten worden genomen voor de nieuwkomers van goede wil. Het probleem is natuurlijk of de nodige goede wil bij hen aanwezig is. Dat is een kwestie van mentaliteit en ik geloof niet dat het pompen van miljarden in allerhande taalcursussen daar iets aan zal veranderen. Zij zouden voor zichzelf de keuze moeten maken of het hen hier aanstaat of niet. Zo ja, dan moeten zij ook alles aanvaarden. Zo nee, dan staat het hen vrij om terug te keren naar hun eigen land. Het grote probleem van het inburgeringdecreet is dat het te weinig eisen stelt aan nieuwkomers. Iemand als Jahjah beantwoordt perfect aan die eisen, maar wil voorts niets met ons te maken hebben. Dat kan voor ons niet door de beugel.

 

2004 betekent ook Europese verkiezingen. Premier Verhofstadt wil Turkije vrijwaren van moslimfundamentalisme door het in de EU op te nemen. Het Vlaams Blok blijft zich ondanks dat argument van de premier verzetten tegen deze toetreding.

Verreyken Europa is een zeer invloedrijk continent wat betreft economie en financiën. Het is van het grootste belang dat wij op dat vlak in Europa de beste relaties onderhouden met belangrijke landen zoals Rusland, Israël, maar uiteraard ook met de Noord- Afrikaanse landen en Turkije. We moeten met hen proberen samen te werken en in het geval van Turkije, waar men toch probeert de seculiere staat overeind te houden, ook trachten het land uit de ban van moslimfundamentalisme te houden. Daarom hoeven zij nog niet tot de EU toe te treden. De EU moet voor ons gebaseerd blijven op het gegeven, dat men Europeaan moet zijn om erbij te horen. Europa is gebouwd op een gemeenschappelijk fundament van geschiedenis, cultuur en godsdienst. Ik zie niet in hoe men dan een land als Turkije, dat er een totaal andere culturele achtergrond op na houdt, in dit geheel gaat inpassen. Wat ons betreft kan Turkije om die reden niet tot de EU toetreden, hoewel we toch naar een goede verstandhouding met dat land moeten streven.

 

U blijft het Vlaams parlement afschilderen als “een marjonettenparlement zonder strijdlust”. Van een Vlaams nationale partij hadden we verwacht dat ze dit orgaan iets meer zou waarderen.

Verreyken Het Vlaams parlement is voor ons een essentieel onderdeel in een evolutie naar Vlaamse onafhankelijkheid. Dit parlement is daadwerkelijk de vertegenwoordiging van het ganse Vlaamse volk. Wij vinden dat de Vlaamse volksvertegenwoordiging zich daar meer bewust van moet zijn. Nu wordt het Vlaams parlement door de traditionele partijen meer beschouwd als de B-ploeg. Wij zien het Vlaams parlement als het belangrijkste orgaan in dit land, dat eventueel moet durven ingaan tegen de koers van het federale parlement.