Worst of gene worst

De eenmaking is nabij
01/04/2002

“Het wordt tijd dat we korte metten maken met al dat gezever rond de eenmaking van de Universiteit Antwerpen,” moeten de vier rectoren gedacht hebben. Hoewel je nu te pas en te onpas over de UA hoort spreken, is deze op papier voorlopig slechts een samenraapsel (ze noemen het een “confederatie”) van drie instellingen, namelijk het RUCA, de UFSIA en de UIA. Elk van die drie heeft daar momenteel zijn eigen structuren, eigen studenten, eigen gebouwen, eigen karakter en vooral haar eigen willetje.

Het heeft heel wat voeten in de aarde om die drie verschillende instellingen te laten samensmelten. Zowel het RUCA, de UFSIA als de UIA moeten worden opgeheven en ze moeten overgaan in die nieuwe UA. Vooreerst moeten dus de Raden van Bestuur (op RUCA en UIA) en de Algemene Vergadering (op UFSIA) het eens zijn met de verse structuur van die eengemaakte universiteit. Daarna moet er ook nog een nieuw decreet door het parlement geraken dat de oprichting van de UA, en de bijhorende neveneffecten, wettelijk vastlegt.

 

Begin maart zijn de vier rectoren het na een epische strijd eens geraakt, en met hen het uit hoge pieten bestaande Bureau UA. Ze hebben nu een voorstel klaar (“ontwerpovereenkomst houdende handvest van oprichting van de eengemaakte Universiteit Antwerpen”) waarover ze het met z’n vieren eens zijn. Nu is voor hen de heldhaftige taak weggelegd om deze overeenkomst, ze noemen het “een goed voorstel”, met hart en ziel te verdedigen in hun eigen instellingen. Op de volgende geven we een kort overzicht van wat er in dat voorstel zoal te vinden valt, en hoe het zit met de studentenvertegenwoordiging. Rector-voorzitter Francis Van Loon geeft er tekst en uitleg bij.

 

Wat betreft de vertegenwoordiging van de studenten merkt de rector-voorzitter op dat ze tot in de hoogste organen van de UA vertegenwoordigd zijn, met evenveel gewicht als gewoon ZAP, AAP en ATP. Men wil nog wel een soort “kamer van studenten” op te richten, die als centraal aanspreekpunt voor de academische overheid zal fungeren. De toekomst zal hierover meer duidelijkheid moeten brengen, maar na de paasvakantie gaan de besprekingen van de academische overheid met de studentenvertegenwoordigers (UNIFAC, ASK, STUWER) reeds van start.

 

 

Raad van Bestuur

Dit is een raad van toezicht, met welbepaalde vaststaande bevoegdheden (zoals bijvoorbeeld de benoeming van proffen, assistenten en dergelijke).

Samengesteld uit: het rectoraat, 3 ZAP (1 humane, 1 geneeskundige, 1 exacte), 3 ZAP, 3 AAP, 3 ATP, 3 studenten, 3 externen (gecoöpteerd door de raad), 3 bijzondere externen (1 aangeduid door de minister van onderwijs, 1 door de gouverneur, 1 door de provinciaal van de sociëteit van Jezus).

Noot: het voorzitterschap van deze raad mag niet in handen zijn van iemand uit het rectoraat, dus ook studenten maken kans op deze benoeming (voor vier jaar weliswaar).

 

Bestuurscollege

Houdt de dagdagelijkse leiding van de universiteit in handen.

 

Samengesteld uit: rectoraat, algemeen beheerder, 1 ZAP, 1 AAP, 1 ATP, 1 student.

College van Beheer

Dagdagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak.

Samengesteld uit: de algemeen beheerder en twee beheerders (deze laatsten hebben ook zitting in het bestuurscollege, met
raadgevende stem).

 

College der Decanen

Adviesorgaan van de faculteiten

 

Samengesteld uit: de decanen van de faculteiten of gelijkgestelde instellingen.

 

UZA

Voor het Universitair Ziekenhuis (UZA) zijn er analoge beheersorganen uitgewerkt.

 

Verklaring afkortingen
Assisterend Academisch Personeel (AAP): assistenten
Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP): proffen
Administratief en Technisch Personeel (ATP): secretaressen, magazijniers,...