Deze visietekst duidt welke lijnen we trekken in de moeilijke oefening om de vrijheid van dwars af te wegen tegenover haar engagement. Dat doen we zowel op het niveau van de redacteur als op het niveau van het magazine. Het langetermijndoel is dat bij elke hoofdredactiewissel de visietekst aangepast kan worden aan nieuwe universitaire, maatschappelijke en ‘dwarsige’ werkingen. Waar in de statuten wordt gesproken over ‘dwars’ en ‘het magazine’, spreken we in deze visietekst over ‘wij’. Dat is in se de hoofdredactie, maar zoals alles binnen dwars wordt dat natuurlijk in overleg gedaan met de verantwoordelijken en, bij extensie, de gehele redactie. 

 

Volgens de statuten is onze missie in strikte zin artikels maken en boekjes publiceren die kwalitatief van aard zijn en een meerwaarde bieden aan de student. Dat is dan ook onze core business; ons focuspunt ligt dus op kwaliteit en meerwaarde. Als we die meerwaarde willen bieden aan de student, moeten we die student ook bereiken, niet alleen als lezer maar ook als potentieel redactielid. Daarom is het eveneens belangrijk om zichtbaar en aanwezig te zijn. Verder spreken onze statuten ook over een ruimere interpretatie van onze missie. Die slaat in eerste zin op onze redactieleden. De studenten die zich voor ons blad inzetten, ontwikkelen op die manier bepaalde competenties die hen in hun verdere (academische) leven zullen helpen. Het is dan ook een doel om onze redactieleden te (onder)steunen in hun groei. Een belangrijk punt hierin is dat we deze groei zien als professioneel én persoonlijk. Met andere woorden: dwars is in onze visie naast een team ook een plek, een plek waar naast competenties ook banden gesmeed kunnen worden met andere mensen. Zo wordt dwars meer dan een studentenblad. 

 

Als plek zijn we een alternatief thuiskomen voor studenten in de universitaire gemeenschap. Waar andere studentenorganisaties door hun aard werken rond een gelijkheid – hetzij studierichting, overtuiging, interessegebied of afkomst – zijn we als magazine dat zich breed opstelt, evengoed van belang als potentieel engagement van studenten, net in ons verschil. Zo willen we bijdragen aan een (studenten)gemeenschap waarbij we bewust aanvaarden dat alle leden van die gemeenschap intrinsiek verschillend zijn. We zetten in op onze redactieleden en roepen hen op om vanuit een eigenheid samen te werken en met een open houding naar elkaar toe te kunnen leren van elkaar zonder te versmelten tot een grijs monoliet. Door eigen beweging kan ondanks zulke verschillen geoefend worden in het samenwerken, eerlijk communiceren en door middel van onderlinge ondersteuning elkaar te helpen (op) te staan wanneer er hindernissen op de weg verschijnen. 

 

Verder is het evengoed onze visie dat dwars wordt gekenmerkt door een dubbele taak: als studentenblad dat subsidiëring ontvangt van haar universiteit is het een constructief orgaan dat meewerkt aan het project van integratie van de student in de (universitaire) gemeenschap. Tegelijkertijd is ze door haar aard ook een controleorgaan op diezelfde gemeenschap. Ze is enerzijds uitdrager van de waarden van Universiteit Antwerpen, maar anderzijds een kritische stem die deze waarden op de korrel neemt, hun vooronderstellingen en ambiguïteiten blootlegt en actief poogt deze op dwarse wijze in het discours te plaatsen of zelfs te veranderen. dwars houdt hierbij ook niet op bij de grenzen van haar eigen universiteit. We stimuleren onszelf door contact te onderhouden met andere studentenbladen in Vlaanderen en daarbuiten. Omwille van deze ambities, die verder reiken dan die van het louter afbeelden van een grijze stand van zaken, moet er dus sprake zijn van een zekere verantwoordelijkheid.  

 

Deze verantwoordelijkheid slaat in de eerste plaats op onszelf: onze redactieleden moeten zich veilig kunnen voelen binnen dwars. Daarnaast moeten we op de hoogte blijven van maatschappelijk relevante thema’s die we kritisch en zelfbewust onderzoeken en zo nodig onderschrijven. Daarom kiezen we ervoor om geen belerend discours over zulke onderwerpen aan te vatten naar ons doelpubliek, maar ze net praktisch toe te passen in onze interne werking. In onze publicaties verbinden we ons ertoe multiperspectivistisch te zijn en, indachtig aan het gedachtegoed van Universiteit Antwerpen, actief pluralistisch. Hierbij brengen we respect op voor mensen en denkwijzen zonder ze te benaderen met een relativistische apathie. Toch willen we hierin dwars kunnen zijn: een redacteur hoeft zich niet gebonden te voelen tot een overmatige voorzichtigheid. We voelen ons verantwoordelijk voor onze inhoud en mogelijke interpretaties hiervan, maar deze verantwoordelijkheid is evenwel begrensd. Niet alleen aan de stijl van redacteurs, maar evengoed aan onze eigen integriteit. Door het actief kiezen brengen we een bewuste omgang met onze wereld binnen de reflectie over die wereld. 

 

Net zoals het blad zich engageert binnen de (studenten)gemeenschap, engageren de redactieleden zich voor het blad. We zijn overtuigd dat beide vormen van engagement de stap zijn naar zelfontwikkeling. De wisselwerking tussen student, redacteur, blad en universiteit biedt de kans tot een persoonlijk engagement van duurzame aard. Het is aan ons als blad om een omgeving te creëren waarin dat engagement blijvend kan worden gestimuleerd. Zo willen we, als individuen en als collectief, op een oprechte wijze in het (academische) leven staan. 

 

Deze visietekst werd unaniem goedgekeurd door de redactie van dwars op 8 oktober 2020.