Hommeles in de studentenvertegenwoordiging?

VUAS in de clinch met...
07/04/2008
🖋: 

Onrustwekkende berichten bereiken de redactie: de UA-studenten zouden in heel wat besturen en raden ten onrechte vertegenwoordigd worden door de Verenigde UA-Studenten (VUAS), de koepel van studentenclubs. Wat meer is: VUAS zou dit ook bijzonder slecht doen. dwars trok op onderzoek en hoorde de hoofdrolspelers. Volgens de voorzitter van de Studentenraad en de woordvoerder van VUAS gaat het slechts om een misverstand. Is alles dan peis en vree, of toch niet helemaal?

De kritiek die uit verschillende hoeken te horen valt, is tweeërlei. Om te beginnen zou VUAS niet het recht hebben in de Sociale Raad en de studentenraad van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) te zetelen omdat deze posten aan democratisch verkozen studentenvertegenwoordigers zouden moeten toekomen, met name de Studentenraad. Alle UA-studenten kunnen immers stemmen voor hun vertegenwoordigers en zo de samenstelling van de Studentenraad bepalen. Voor VUAS ligt dit anders: deze koepel bestaat uit afgevaardigden van Unifac en ASK-Stuwer. De studenten hebben hier slechts zeer beperkte inspraak en kunnen enkel jaarlijks de woordvoerder verkiezen: de praesidia stellen maar één kandidaat-woordvoerder voor en de studenten hebben in de verkiezingen slechts de keuze tussen 'voor' of 'tegen'. Men vraagt zich af waarom de VUAS-feestbeesten de studenten vertegenwoordigen als het in de Sociale Raad op huisvesting of studiebegeleiding aankomt, of inzake onderwijs en onderzoek in de associatiestudentenraad. Academische dossiers zouden immers voer voor de democratisch verkozen Studentenraad moeten zijn.

 

Ten tweede wordt er getwijfeld aan de bekwaamheid van VUAS om de studenten te vertegenwoordigen in deze belangrijke dossiers. VUAS, zo luidt het, is er immers enkel voor studentenclubs en zou zich dan ook beter met kroegentochten en TD’s bezighouden.

 

Feestbeesten of dossiervreters?

“Tja, dat wij ons enkel met feesten bezighouden, is een hardnekkig fabeltje,” zegt VUAS-woordvoerder Roel Boons. “We hebben intussen al erg veel ervaring in de studentenvertegenwoordiging. Doordat er bij ons meer continuïteit is dan bij de Studentenraad, hebben we in veel dossiers zelfs meer expertise opgebouwd dan de Studentenraad. Bovendien stipuleert het UA-reglement ook dat wij de officiële vertegenwoordigers van de UA-studenten zijn.”

 

“Ik heb mijn capaciteiten tenslotte al bewezen en daardoor het vertrouwen van de studenten gewonnen,” besluit Boons. Studentenraadvoorzitter Tytgat vult aan: “Sowieso heeft de Sociale Raad weinig reden van bestaan. Die raad komt slechts één keer per jaar samen en er wordt amper iets beslist. De meeste dossiers passeren daarna nog langs de Studentenraad, waar wij wel onze invloed hebben.”

 

Een andere klacht luidt dat de vertegenwoordiging in de Sociale Raad weinig democratische legitimiteit heeft. De doorsnee student wordt immers niet geïnformeerd over de beslissingen van zijn vertegenwoordigers en zo worden er al eens twijfelachtige keuzes gemaakt. De studenten in de Leuvense Sociale Raad vochten destijds voor condoomautomaten in de gebouwen van de K.U.Leuven, maar op de Antwerpse Stadscampus staan er nog steeds geen. Nadat de meeste betrokkenen in de Sociale Raad van de UA hun fiat gegeven hadden, werd dit voorstel immers weggestemd door VUAS-vertegenwoordigers die hier naar eigen zeggen de noodzaak niet van inzagen. “Zelf was ik er toen nog niet bij,” zegt VUAS-woordvoerder Boons, “maar dat was nu eenmaal de beslissing van de toenmalige VUAS-vertegenwoordigers. VUAS kreeg de bevoegdheid om te stemmen, dus ligt de beslissing ook bij VUAS.”

 

“We kunnen in de Sociale Raad ook heel wat bereiken,” vervolgt Boons, “zo hebben we er recent voor kunnen zorgen dat er meer computers op de Stadscampus komen: in de Agora en in de bib.”

 

Associatievertegenwoordiging

Een aantal betrokkenen binnen en buiten onze universiteit vroeg zich eveneens af waarom VUAS de helft van de UA-studentendelegatie in de Associatie StudentenRaad Antwerpen (ASRA) uitmaakt. De dossiers op associatieniveau hebben immers erg specifiek met onderwijs- en onderzoeksthema’s te maken, normalerwijs de bevoegdheid van de Studentenraad en niet van VUAS. “Eigenlijk maakt het me niet veel uit,” zegt Studentenraadvoorzitter Tytgat. “ASRA is momenteel toch een lege doos. We gaan geen initiatieven nemen om het huidige systeem van vertegenwoordiging te veranderen. Het lijkt ons belangrijker in de eerste plaats aan de functie en de inhoud van ASRA te werken.”

 

“We hebben de steun van de studenten, dat is het belangrijkste,” zegt Boons. “Niet democratisch verkozen? Ik ben dat wel. En bovendien kiest VUAS zelf de meest capabele mensen, want dat is wat er echt toe doet.”

 

Navolging in de andere associaties kent dit model echter niet. Korneel Warlop, de voorzitter van de Gentse Associatie Studentenraad (GAST), wil liever geen vertegenwoordigers van de studentenclubs in zijn rangen: “Ik zie daar absoluut geen inhoudelijke meerwaarde in, integendeel zelfs. Studentenclubs hebben hun eigen, specifieke takenpakket, dat ver van alle associatie- en onderwijsdossiers verwijderd is. De studentenraad wordt democratisch verkozen, studentenclubs niet: als je hen erbij vraagt, waar houdt het dan op?”

 

VUAS

De Verenigde UA-Studenten (VUAS) bestaan uit de twee studentenkoepels van onze universiteit: Unifac voor de Stadscampus en ASK-Stuwer voor de buitencampussen. Terwijl de UA-Studentenraad verantwoordelijk is voor de ‘institutionele’ en academische vertegenwoordiging van de UA-studenten, houdt VUAS zich in principe bezig met het studentenleven voor en na de lessen. VUAS kent ook de subsidies aan de studentenclubs toe en zetelt onder andere in de Sociale Raad en ASRA.

 

ASRA en AUHA

ASRA staat voor ‘Associatie StudentenRaad Antwerpen’ en is de officiële studentenvertegenwoordiging in de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA). Zij bestaat uit studentendelegaties van alle associatie-instellingen: Universiteit Antwerpen, Karel de Grote, Hogeschool Antwerpen, Plantijn en de Hogere Zeevaartschool. ASRA adviseert de AUHA bij alle beslissingen waar studenten rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij hebben en houdt zo een oogje op de studentvriendelijkheid van het AUHA-beleid. De studenten van de UA hebben hier zes plaatsen, waarvan drie voor de Studentenraad en drie voor VUAS.

 

De Sociale Raad

De Sociale Raad van onze universiteit buigt zich over alle sociale studentenvoorzieningen van de instelling, gaande van huisvesting en psychosociale studentenbegeleiding tot het subsidiëren van de studentenclubs. In deze raad heeft VUAS met zes vertegenwoordigers 50 procent van de stemmen. Er zetelt ook een raadgevend lid – zonder stemrecht – van de UA-Studentenraad.