Antwerpen: havenstad, modestad, diamantstad, Studentenstad

Gesprek met Antwerpse studentenambtenaren
13/04/2007

“Hebben jullie geen cultuurcheques of wat?” Studentenambtenaar Tom Ollivier kijkt ons verontwaardigd aan. “Waarom niet?” We blijven hem het antwoord schuldig. Zelden iemand ontmoet die zo gepassioneerd lijkt te zijn door cultuurcheques.

Daar is natuurlijk een goede reden voor: deze cultuurcheques zijn immers één van de vele initiatieven gericht op studenten die Tom Ollivier en zijn collega, Marijke Van Royen, in het leven hebben geroepen. Zij zijn namelijk de twee studentenambtenaren die de stad Antwerpen rijk is.

 

Tom Ollivier Wij zijn een soort go-between tussen de verschillende partners: de studenten, de stad Antwerpen, de diensten studentenvoorzieningen, de hogescholen en de universiteit, de studentenclubs, de verschillende raden, noem maar op. Ook mensen die eventueel iets voor de studenten kunnen doen zijn steeds bij ons welkom. Ons doel is Antwerpen als studentenstad op de kaart te zetten.

 

Zo’n cultuurcheque is dus een soort marketingmanoeuvre.

Marijke Van Royen Ja. Met die cheques hopen we het culturele leven wat dichter bij de student te brengen.

Tom Er wordt van Antwerpen gezegd dat het een havenstad is, of een modestad, of een diamantstad. Maar – laten we dat niet vergeten – ook een studentenstad. Weet je dat acht procent van de Antwerpse bevolking student is? Dat is bijna evenveel als in Leuven.

 

Is die vergelijking niet een beetje scheefgetrokken? In Leuven zitten er veel meer studenten op kot.

Marijke Onze stad kan je met haar 5.500 kotstudenten inderdaad niet vergelijken met Leuven. Antwerpen moet het meer hebben van de pendelaars.

Tom Leuven heeft het monopolie op de term 'studentenstad'. In het weekend valt daar echter niet bijster veel te beleven: die stad loopt gewoon leeg. Antwerpen is veel meer een grootstad.

Marijke (lacht) Toch op Vlaams niveau.

 

Hoe denken jullie Antwerpen op de kaart te zetten als studentenstad, de cultuurcheques even buiten beschouwing gelaten?

Tom We proberen de Antwerpse student het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Zullen Leuvense studenten hun kot opgeven en naar Antwerpen trekken, als de focus hier enkel ligt op de student het leven zo aangenaam mogelijk maken?

Marijke Er is in Antwerpen nog een en ander te doen qua dienstverlening. Laten we dat eerst eens in orde krijgen. Op de drieëneenhalf jaar dat we al bezig zijn als ambtenaar hebben we toch al heel wat kunnen verwezenlijken. Als de studenten het leven hier aangenamer vinden, dan is dat al een goede vorm van promotie. Studenten die verwend worden zullen hopelijk in de stad blijven wonen.

Tom Dat is onze grote doelstelling: de stadsverjonging werkelijkheid laten worden. Daarom proberen we door onze initiatieven studenten te stimuleren om in Antwerpen te blijven wonen. We willen de stad presenteren als een leefbare studentenstad, zowel voor studenten als voor andere inwoners.

 

De telefoonboekenkwestie

Ook voor andere inwoners? Wat hebben jullie daar als studentenambtenaren mee te maken?

Tom Studenten worden vaak met overlast geassocieerd. Er is inderdaad af en toe eens overlast, maar dat kan men heus niet enkel aan de studenten wijten. Om ervoor te zorgen dat buurtbewoners en studenten het goed met elkaar zouden kunnen vinden, is er een overlegforum opgestart en een buurtregisseur aangesteld. Die buurtregisseur houdt een oogje in het zeil in de studentenbuurt. Dat volgen wij allemaal mee op. Hierdoor kan er sneller aan de alarmbel getrokken worden als er iets dreigt mis te gaan.

 

Is er dan sprake van overlast?

Marijke Zeker, maar het gaat steeds om kleine akkefietjes. Een heel specifiek voorbeeld is de kwestie van de telefoonboeken. Op een kot van twintig man worden twintig telefoonboeken geleverd. Natuurlijk wordt er maar één telefoonboek gebruikt voor het hele kot en blijven de andere negentien witte gidsen op straat liggen. Een ander probleem bleek de huisvuilophaling: die gebeurde op maandagochtend, waardoor de kotstudenten hun vuilniszakken op vrijdagavond reeds moesten buitenzetten, wat natuurlijk behoorlijk onhandig is. De ophaalkalender werd ondertussen echter aangepast; dat probleem is dus de wereld uit.

Tom om Van zulke dingen zijn ook studenten de dupe en daar proberen wij dus een oplossing voor te vinden.

 

En dat lukt?

Marijke Kleine problemen kunnen we snel oplossen, andere vragen meer tijd. Elke student kan contact met ons opnemen, mocht er zich een probleem voordoen. Dan proberen wij, eventueel in samenspraak met enkele partners, een oplossing te zoeken. Er loopt overigens niet iedere week een nieuwe klacht binnen, dat gebeurt slechts twee tot drie keer per jaar.

 

17/33.000 Welke andere initiatieven hebben jullie uit de grond gestampt?

Tom Een heleboel, maar ik denk dat studentenoverleg toch één van de belangrijkste is. De stad Antwerpen vond het noodzakelijk studenten inspraak te geven. Met 33.000 studenten voor 460.000 inwoners is dat niet eens zo’n vreemde redenering. De studentenclubs gaven zelf ook het signaal dat ze in het beleid wilden participeren. Van daaruit is ons eerste initiatief dan ontstaan: het studentenoverleg.

 

Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Tom Dat is een orgaan dat de inspraak van de student in het beleid van de stad moet waarborgen. Binnen het studentenoverleg debatteren we over zaken die elke Antwerpse student aanbelangen. Daar zijn echt al interessante zaken uit voortgekomen: de fietshaven bijvoorbeeld, of de stadsdagen waarop studentenclubs tegen een redelijke prijs Petrol kunnen afhuren of in Kavka mogen cantussen. Ook Studay en Students On Stage hebben hun wortels in het studentenoverleg.

 

Concreet nu, wie of wat is het studentenoverleg?

Tom Alle vertegenwoordigers van zowel de studentenraden van de verschillende scholen als die van de studentenclubs hebben een plaats. Ook de studentenraad van de Associatie en het convent van Antwerpse studentenclubs maken er deel van uit. Het kabinet Onderwijs is aanwezig om de link met het beleid te verzekeren. Tegenwoordig nemen ook de politie en de buurtregisseur deel aan de vergadering. Door deze diensten in het overleg te betrekken, hopen we tot een betere verstandhouding te komen. Wijzelf houden de boel draaiende.

 

We tellen een luttele 17 studenten in het studentenoverleg. Zij moeten de belangen voor 33.000 studenten behartigen. Krijgen jullie op deze manier wel voldoende input van studenten die niet in het studentenoverleg zetelen?

Tom Die is er. Zo was er vorige week nog een student uit Kortrijk die informatie vroeg over de Oude Beurs. Een ander voorbeeld: veel studenten uit Turnhout vragen zich af of andere studenten uit die streek vooral pendelen dan wel op kot gaan. Zulke dingen zoeken wij dan voor hen uit. Daarnaast krijgen we ook veel vragen over Studay en onze andere projecten, zoals de cultuurcheques.

Marijke Daarnet kreeg ik nog een vraag van een student met internetproblemen. Hij vroeg of wij niet voor gratis internetvoorzieningen konden zorgen voor studenten in de studentenbuurt. Het zijn zulke zaken die we onthouden, bespreken op het studentenoverleg en meenemen in ons beleid.

Tom Toegegeven, niet elke student zal ons kennen. We zijn nog maar ongeveer drie jaar aan de slag en dan kan je dat ook niet verwachten. We hopen echter dat die bekendheid vanzelf wel zal toenemen wanneer we met het ‘Huis van de Student’ dichter bij onze doelgroep komen te staan.

 

Ver weg

Klinkt wel mythisch: het 'Huis van de Student'

Tom Dat is het grootste project waar we momenteel mee bezig zijn. Onze kantoren zijn nu op de Noordersingel gevestigd, ver van de studenten vandaan. Met het ‘Huis van de Student’ willen we ons nestelen in het midden van de studentenbuurt. Het wordt onze werkplek en de uitvalsbasis van het studentenoverleg.

 

Is er al een datum voorzien waarop het huis zal opengaan?

Marijke Nee, nog niet. Zo’n groot project krijg je niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Er zijn heel wat partners betrokken bij de oprichting van het ‘Huis van Student’: we overleggen met scholen, met het studentenoverleg, met enkele stedelijke diensten. Er moet ook nog een locatie gezocht worden en een geschikt pand vinden in de binnenstad is echt geen sinecure. Daar kruipt allemaal veel tijd in, maar het komt er wel. Laten we hopen dat het niet te lang meer op zich laat wachten.

 

Vrezen jullie daarvoor?

Tom Vrezen? Nee, we verheugen er ons gewoon op. Kijk, we proberen een goed beleid uit te stippelen voor de studenten, bij voorkeur samen met de studenten. Daar zijn we pioniers in. En daar kan zo’n huis alleen maar toe bijdragen.

 

We kijken er in spanning naar uit.