contraire is satire

transparantie rond universitaire gelden
17/05/2014

Er bestaat nog steeds veel discussie rond de subsidiëring van de overkoepelende studentenvereniging Unifac. Neen, de subsidies van Unifac zijn niet verdubbeld. Naar aanleiding van een satirisch stuk in dwars 85 barstte het debat rond de subsidies van de overkoepelende studentenvereniging(en) weer open.

Hoe zit de exacte verdeling tussen ASK-Stuwer en Unifac met het geld dat Universiteit Antwerpen hen aanlevert? Wilde verhalen doen al enkele jaren de ronde op de stadscampus van Universiteit Antwerpen. Verhalen die nooit werkelijk ontkracht zijn geweest. Unifac zou exuberante etentjes organiseren met het geld van de student. Niemand schijnt Unifac nog écht te vertrouwen en de geruchtenmolen blijft doordraaien. Om de cowboyverhalen de wereld uit te helpen en enige duidelijkheid te scheppen, contacteerde dwars de studentenclubs van de Stadscampus (dank aan de praesidia die deelnamen, nvdr.) en Caroline Leys, de voorzitter van Unifac. “12,50 euro per persoon hebben we dit jaar uitgegeven aan ons etentje in de Kiekes. Dat wil ik toch even benadrukken,” aldus Leys.

 

Een gebrek aan transparantie en openheid. Dat wordt Unifac en ASK-Stuwer al jaren verweten. Spijtig dat een overkoepelende studentenvereniging daarmee wordt geconfronteerd. Het zijn net deze twee eigenschappen die eigen moeten zijn aan een dergelijk studentgericht orgaan. Waar loopt de communicatie spaak? Is de verstandhouding tussen de student (en verenigingen) en Universiteit Antwerpen wel optimaal? dwars moest in ieder geval de zeven zeeën doorkruisen om enige bruikbare informatie bij de administratie van UAntwerpen vast te krijgen. Een tevergeefse queeste.

 

de verdeling

Veel studenten verlangen – net zoals dwars – naar duidelijkheid. Wat is de precieze som die VUAS verdeeld onder ASK-Stuwer en Unifac? Is die som dit jaar verhoogd? Waar gaat dit geld naartoe?
Even ter verduidelijking: VUAS (Verenigde UA Studenten) is de koepel die zich boven Unifac en ASK-Stuwer plaatst en zich opstelt als de legitieme vertegenwoordiger van de studenten aan Universiteit Antwerpen. VUAS behartigt ook de rechten en belangen van alle UA-studenten tegenover de universiteit en de buitenwereld. VUAS houdt zich bezig met de culturele, academische en sociale aspecten van het studentenleven. Het bestuur van VUAS bestaat uit 3 afgevaardigden van Unifac en 3 afgevaardigden van ASK-Stuwer. Waar Unifac de overkoepelende studentenvereniging is voor de Stadscampus, daar verdedigt ASK-Stuwer de belangen voor de Buitencampus (Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim, nvdr.). “VUAS ontvangt 120.000 euro. Sinds de integratie van de universiteit met de hogescholen in Antwerpen is het bedrag dus hoger geworden. Het is de eerste keer in 10 jaar tijd dat die subsidiëring is verhoogd. Voorheen ontving VUAS 90.000 euro,” legt Leys uit. 30.000 euro extra subsidies, dus. Dat is een aanzienlijke som. Logisch dat met deze centen ook verantwoordelijk wordt omgesprongen. Alle remmen losgooien, is hier niet van toepassing. “Die rekening wordt intensief gecontroleerd door zowel ASK-Stuwer als Unifac. In totaal waken dus 28 leden van de twee verenigingen nauwkeurig over de uitgavenramingen van activiteiten. Gaan sjoemelen met het geld wordt direct opgemerkt”, gaat Leys verder.

 

120.000 euro. Schrijf het neer. Een mooi bedrag dat de overkoepeling VUAS ontvangt van Universiteit Antwerpen. Hoe gebeurt de verdere verdeling? 60.000 euro voor ASK-Stuwer en 60.000 voor Unifac? “VUAS behoudt 30.000 euro. Daarin zitten 5.000 euro werkingskosten voor VUAS. Dat bedrag wordt gebruikt om bijvoorbeeld de Calamartescampustoer te bekostigen en zowel het Unifac-postje als de UA Snelkrant tijdens de stuververkiezingen financieel te steunen, omdat de motivaties van alle kandidaten dan in de bladen staan. Daardoor verdubbelen deze in grootte. De overige 25.000 euro van VUAS wordt volledig verdeeld onder de studentenverenigingen. Deze verdeling wordt voorgelegd aan de Stuvoraad. Zij staan in voor de aanwending van sociale toelagen en van de inkomsten uit de werking betreffende studentenvoorzieningen. VUAS stort bij goedkeuring van de Stuvoraad die gelden door naar Unifac en ASK-Stuwer met de vastgelegde verdeling.” De clubs laten horen zeer dankbaar te zijn voor hun subsidies. Velen vinden hun inkomsten echter voornamelijk uit andere bronnen, maar vinden dat een vanzelfsprekende gang van zaken. De onderlinge verdeling van de bedragen verloopt volgens hen eerlijk. Op een enkele club na waren zij tevreden over de omvang van de aan hen verstrekte gelden.

 

de studentenclubs

Hoe zit de verdeling dan op vlak van de clubs? Van de 120.000 euro die Universiteit Antwerpen ter beschikking stelt, wordt 25.000 euro (30.000 euro minus werkingskosten van 5.000 euro nvdr.) door VUAS verdeeld over de clubs. Elke club krijgt een vast bedrag van 500 euro. “Daarboven geldt dat de faculteitsclubs een toelage krijgen naar studentenaantallen,” verklaart Leys. “Dat is ook logisch. Een faculteitsclub zoals Wikings-NSK, de faculteitsclub van TEW, krijgt meer subsidies dan Klio, de departementsclub van geschiedenis. Die verdeling op basis van studentenaantallen gaat ook op voor de koepels. ASK-Stuwer en Unifac verdelen de overige 90.000 euro onderling. Daarvan verkrijgen zij elk 7.500 euro aan werkingskosten.” De resterende 75.000 wordt bijgevolg volledig verdeeld naar de studentenaantallen toe waar de overkoepelende organisaties verantwoordelijk voor zijn. Unifac ontvangt een bedrag van 47.860 euro en ASK-Stuwer 27.140 euro. Bij navraag weten de meeste clubs deze bedragen correct te herinneren, omdat zij op de kringraadvergadering, na aanvraag, door Unifac uiteengezet zijn. Toch bestaat er geen volledige duidelijkheid over. Waar sommigen de bedragen voor studentenverenigingen te hoog inschatten, weten anderen weer niet precies hoeveel Unifac eigenlijk ontvangt. Enkele clubs geven toe dat zij het bedrag dat Unifac zelf ontvangt aan de hoge kant vinden, en dat informatieverstrekking wat spontaner moet verlopen. Ondanks berichtgeving blijkt er dus nog steeds onduidelijkheid te bestaan. “Ook ik heb hier geen verklaring voor,” laat Leys weten, “misschien een gebrek aan aandacht of interesse? We sturen het verslag nochtans altijd nog eens door. Kijk, elke euro die we uitgeven, moeten we verantwoorden aan de universiteit. Subsidies die voor een club bestemd zijn, kunnen we bijvoorbeeld niet zomaar inhouden en zeker niet in onze eigen pot stoppen.”
Elke kringraadvereniging moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om recht te krijgen op hun subsidie. Een van de voorwaarden waaraan een studentenclub moet voldoen is doorheen het academisch jaar aanwezig zijn op de vergaderingen van de kringraad. Wat als een club niet voldoet aan een voorwaarde? Verdwijnt hun subsidie dan en waar gaat het geld naartoe? “Deze som wordt bevroren op de rekening van VUAS,” verklaart Leys “tot ze mogelijks teruggevorderd wordt door de universiteit of het Departement Sociaal, Culturele en Studentgerichte Diensten (SCS). Unifac heeft dus geen toegang tot deze gelden.” Leys vervolgt: "Ook de beslissing tot intrekking van de subsidies ligt niet bij Unifac, wij geven slechts een gemotiveerd advies aan het SCS en zij moeten deze onderschrijven. Wij hebben niet de volmacht om een subsidie in te trekken. Gelukkig maar.” De studentenclubs, op wiens medewerking we konden rekenen, vonden de eisen die aan hen gesteld worden gerechtvaardigd en zagen hier weinig ruimte voor verbetering in. Wel betreurden sommigen dat zij de gekregen subsidies niet voor alle uitgaven kunnen aanwenden. Zo zou een vergoeding van facturen voor drank en voedsel niet mogelijk zijn, terwijl dit toch wel een aanzienlijke kost blijkt bij vele praesidia.

 

waar pompt Unifac 47.860 euro in?

Elk jaar keren er verscheidene overkoepelende activiteiten terug op de Stadscampus. Die rits aan evenementen worden betaald door Unifac. Het startschot wordt gegeven met de verkenningsdagen begin september. Vervolgens feesten de studenten op Students On Stage eind september. In december organiseert Unifac – samen met Zomaar een Dak – Kerst op UA. Het tweede semester van het academisch jaar hebben we het cultuurfestival Calamartes en als laatste de kiesweek in april. Daarnaast lezen de studenten van de Stadscampus ook het Unifac-postje, de allergrootste hap uit het budget bij Unifac, en de studenten van de Buitencampus de UA Snelkrant. “Er zijn heel wat overkoepelende activiteiten die geld kosten en door de jaren heen enkel nog meer geld zijn gaan kosten. Daarom zijn we nu ook aan het sparen, zodat we de komende 10 jaar niet in de problemen zouden komen,” legt Leys uit. “Students on Stage neemt altijd een redelijke hap uit het financieel pakket. Zeker nu de studentenaantallen aanzienlijk verhoogd zijn door de integratie van Universiteit Antwerpen met de hogescholen, moeten we meer betalen voor onder andere security, EHBO-posten en het wisselbekersysteem.”
En hoe zit het met Calamartes Festival, het cultuurfestival waar talloze studentenclubs hun financiële en culturele steentje aan bijdragen? “Het algemene kostenplaatje van Calamartes Festival wordt bezoldigd door Unifac, zoals belichting, geluid, promotie, enzovoort. De huur van de spiegeltent zelf wordt betaald door Universiteit Antwerpen. Daarenboven ontvangen wij cultuursubsidies van Stad Antwerpen en Provincie Antwerpen,” gaat Leys verder. “We geven de studentenverenigingen de faciliteiten om een cultuurminnend studentenpubliek aan te spreken. Een voorbeeld: Abundantly Jazz, georganiseerd door Abundantia. Dat is een fantastische activiteit die altijd veel volk lokt naar de spiegeltent. Moest een dergelijke activiteit niet in de spiegeltent doorgaan, dan zou het veel van zijn charme en succes verliezen.” Bij de studentenclubs die aan dit artikel meewerkten bestaat onenigheid over de kostprijs van Calamartes. Hoewel zij allen het belang van Calamartes inzien en onderstrepen, vragen sommigen zich af waarom dit zo’n grote uitgavepost voor Unifac zou zijn, aangezien de grote kost van de tent voorzien wordt door Universiteit Antwerpen en de clubs de uitgaven voor hun programma voor eigen rekening dienen te nemen. Anderen zien juist graag hogere subsidies voor Calamartes en beseffen dat het festival een grote kost met zich meebrengt.

 

public relations

Naast de subsidiëring die de koepelverenigingen ontvangen van Universiteit Antwerpen, halen ze natuurlijk ook zelf sponsoring binnen. Public relations binnen deze verenigingen vormen een omvangrijke bron van inkomsten. “We letten er op dat subsidiegelden rechtstreeks terugkeren naar de studenten, zo draaien we TD’s bijvoorbeeld enkel op de centen die Unifac uit sponsorbedragen haalt. Zoals de Blue Lagoon TD en de OpeningsTD van Unifac,” vertelt Leys. “Unifac organiseert dergelijke activiteiten natuurlijk om onze naamsbekendheid te verstevigen. Calamartes wordt vaak niet geassocieerd met Unifac. Dat moet ook niet voor ons omdat er net zoveel clubs aan deelnemen, maar om een garantie te hebben voor opvolging binnen het Unifac-team, zijn bijvoorbeeld TD’s de ideale katalysator.”
Onontbeerlijke organen als studentenkoepels binnen het Antwerpse studentenleven, dragen een grote verantwoordelijkheid over de centen van de studenten. Een uitgebouwde organisatie gekoppeld aan een goede samenwerking met ‘t Stad en Universiteit Antwerpen mag echter geen uitgebreide communicatie ontberen naar de studentenvereniging en, in het bijzonder, de student toe. Roddels gaan hand in hand met dergelijke organen. Met een uitgebreidere informatieverstrekking kan men al hoge ogen gooien.

 

Hoewel een openbare zwart-op-wit jaarrekening voor velen op toekomstmuziek lijkt, kan een simpele vraag al veel duidelijkheid verschaffen. Aarzel niet om uw overkoepeling aan te spreken. Daar zijn ze voor.