“Wij doen niet aan positieve discriminatie”

Student Focus: Kennis maken met diversiteit
01/02/2004

Het klassieke tafelgesprek. Wij aan de ene kant, zij aan de andere. De interviewer en de fotografe, tegenover de geïnterviewden, ook met z’n tweeën dit keer. Ertussen een tafel in hout en een hoop vragen over diversiteit en gelijkenis. Op die tafel een witte wijn en een bolleke aan onze zijde, een Ice Tea en een Looza bij de ondervraagden. Kenmerkend. Gesprekspartners zijn Saïd El Majdoub en Karima Arektoute, bezielers van Student Focus, de reden van ons samenzijn. Student Focus is een studentenclub voor allochtonen, met dat verschil dat het eigenlijk geen studentenclub is, en zich ook niet uitsluitend op allochtonen richt.

Wat is Student Focus dan wel, als we het geen studentenclub voor allochtonen mogen noemen?

Said El Majdoub Student Focus is een vereniging van enkele alumni van allochtone herkomst en enkele studenten, die ervoor wil zorgen dat de instroom en de doorstroom van allochtone studenten verbetert. We zijn echter niet als studentenclub erkend door de UA, en krijgen dus ook geen subsidies van die kant. Wel heeft het decanaat van de faculteit TEW al wat hulp in natura geboden. Zo hebben we een lokaal ter beschikking van waaruit we onze aanwezigheid op de campus kunnen coördineren.

Karima Arektoute En we zijn ook geen vereniging voor allochtonen alleen. Iedereen is welkom, al blijven allochtonen wel onze eerste doelgroep. Dat is zo omdat die groep studenten het meest nood heeft aan de hulp die wij bieden. Dus we zijn niet echt een studentenclub voor allochtonen, die benaming is te eng.

 

Waarom is Student Focus opgericht?

El Majdoub Toen ik hier aan de UFSIA TEW studeerde, viel het me op dat ik hier nauwelijks studenten van allochtone origine tegen het lijf liep. Sterker nog, bij het behalen van mijn diploma bleken slechts enkelen van dat kleine groepje volgehouden te hebben tot de finish. Onderzoekscijfers bevestigen die vaststelling. Niet eens twee procent van de studenten hier is van vreemde afkomst en de slaagkansen van die enkelingen liggen dan nog eens tien keer lager. Student Focus wil in de eerste plaats dat probleem aanpakken. Daarnaast ijveren we ook voor een actief diversiteitsbeleid vanuit de universiteit en de hogescholen. We willen dat meer aandacht wordt besteed aan de verschillende leefwerelden, of toch minstens dat mensen die met het hoger onderwijs verbonden zijn van die verschillen op de hoogte zijn.

 

Infosessies

Hoe kan Student Focus aan die problemen van instroom en doorstroom tegemoet komen?

El Majdoub Het grote probleem is het gebrek aan informatie. Te veel allochtone jongeren zijn niet vertrouwd met ‘verder studeren’. Dat komt natuurlijk omdat zo weinig anderen uit hun omgeving die ervaring wel hebben. Dat informatiegebrek wegwerken is onze eerste bezorgdheid.

Arektoute Dat doen we bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op grote SID-in beurzen. Daar worden al die jongeren geconfronteerd met een waaier aan toekomstmogelijkheden, en wij trachten ervoor te zorgen dat het hoger onderwijs ook bij de allochtone jongeren tot de opties behoort. Door met hen te spreken en hen onze eigen ervaringen mee te delen.

El Majdoub We zijn ook van plan infosessies te houden in middelbare scholen met hoge migrantenconcentraties. Voor die jongeren is de leefwereld van het hoger onderwijs vaak totaal onbekend. En dat ontneemt hen natuurlijk veel kansen. We denken dat het ook nuttig is ouders daarin te betrekken, want zij kennen die wereld vaak nog veel minder. Zoiets moet met specifieke informatie, in de eigen taal en via de eigen kanalen.

 

Bierkoning worden zal er niet bij zijn.

 

Waarom is Student Focus dan ook nog op de universiteit zelf aanwezig?

El Majdoub De informatieproblemen stoppen natuurlijk niet eens de studenten de weg naar de universiteit gevonden hebben. Vaak hebben ze vragen over specifieke procedures als IAJ enz. De universiteit kent ook haar eigen gewoonten en heeft zo haar eigen cultuur. Het studentenleven naast de lessen is eigenlijk volledig in handen van de traditionele studentenclubs die cantussen e.d. organiseren. Aan zo’n activiteiten doen geen allochtone jongeren mee. En dan is het niet evident je hier thuis te voelen en dat minimaliseert je slaagkansen. Studeren is natuurlijk de belangrijkste factor om te slagen, maar daar kom je vaak niet eens toe als je je toch niet op je plaats voelt aan de universiteit.

Arektoute Daarom organiseren we af en toe een etentje, gaan we in groep naar toneelvoorstellingen of doen we een filmavond. We proberen wel steeds oog te hebben voor onze doelstellingen, en daarom zullen de films die getoond worden vaak over thema’s als diversiteit gaan. We denken er ook aan de prisma-initiatieven rond peter en meter werking uit te breiden zodat ook onze doelgroep zich daarin thuis voelt.

 

Doen eigen feestjes en eigen filmavonden de allochtone studenten niet juist nog meer vervreemden van de rest van de studentenpopulatie?

El Majdoub Dat denk ik niet. Ten eerste staan al onze activiteiten open voor iedereen, dus ook voor studenten die van autochtone afkomst zijn. Daarbij sporen we de allochtone studenten ook aan naar andere evenementen te gaan, en zich mee in het klassieke studentenleven te integreren. Bierkoning worden zal er niet bij zijn, maar dat hoeft ook niet. In die zin trachten we eigenlijk een soort ‘bruggenbouwer’ te zijn tussen twee groepen studenten.

 

Moet de universiteit daar ook een rol in spelen?

El Majdoub Dat is inderdaad onze tweede grote doelstelling. We vinden dat de universiteit – en de hogescholen ook trouwens – een actief diversiteitsbeleid moet ontwikkelen. Mijn klassieke slogan daarbij is dat interculturaliseren een werkwoord is. Er moet actief aandacht besteed worden aan de behoeften van alle studenten.

Arektoute Onze initiatieven hier situeren zich meer op het vlak van individuele coaching en mentoring. Een mentorpool creëren is bijvoorbeeld een lang bestaand idee dat totnogtoe echter geen concrete invulling heeft gekregen. Maar het kan ook kleinschaliger. Zo hebben we in november, tijdens de ramadan, aan de docenten die tot zes uur les gaven, gevraagd of ze niet om vijf uur even pauze konden inlassen, om de studenten de kans te geven toch wat te eten. Dat verzoek werd overigens door heel wat professoren opgevolgd. Zulke initiatieven zijn natuurlijk essentieel om allochtone studenten een beter gevoel te geven bij hun verblijf aan de universiteit.

 

Mentorpooling

Zijn jullie niet bang dat die initiatieven op nogal wat kritiek zullen stuiten? Positief discrimineren is ook een werkwoord, en dat weekt doorgaans nogal heftige reacties los.

El Majdoub Dat klopt. Maar wij doen niet aan positieve discriminatie. Dat zou betekenen dat je iemand bevoordeelt ten opzichte van een ander. Daar zijn we geen voorstander van. We merken alleen op dat een grote groep studenten met een grote handicap zit om het aan de universiteit ver te brengen door die specifieke problemen waarover we het al hadden. En het zijn die problemen die we uit de wereld willen helpen. Allochtone jongeren zijn natuurlijk de voornaamste groep studenten die met die problemen geconfronteerd worden, en daarom ligt ons accent ook op die doelgroep. Maar van initiatieven als mentorpooling en individuele begeleiding profiteren evident ook de autochtone studenten die daar nood aan hebben. Dat is geen discriminatie, dat is een positieve actie. We ijveren bijvoorbeeld niet voor een procentuele vertegenwoordiging voor allochtone jongeren in de studentenorganen, dat is ook helemaal niet wat we willen. We trachten gewoon gelijke kansen te geven.

Arektoute We hebben overigens nog geen echt negatieve reacties gekregen op onze initiatieven. Integendeel, de laatste lezing kende een aangenaam grote opkomst, waaronder ook wat autochtone jongeren zaten.

 

Jullie zijn zelf bijna allemaal alumni. Is het de bedoeling dit initiatief in de toekomst over te dragen aan studenten, om zo een permanente aanwezigheid te kunnen garanderen?

El Majdoub Dat is natuurlijk het doel. Maar dat is niet zo evident. In de eerste plaats zijn kandidatuurstudenten eigenlijk niet geschikt voor dit soort taken. Ze zitten zelf nog met te veel vragen en weten vaak nog te weinig van de studentenwereld af. We hebben dus eigenlijk studenten uit de hogere jaren nodig, maar daar worden we nu net geconfronteerd met die onderbezetting. Die patstelling overwinnen zal vermoedelijk nog wel een paar jaar duren.

 

 

Student Focus is te bereiken op studentfocus2003@hotmail.com, en op maandag (16-18h), woensdag (14-17h) en vrijdag (10-12h,14- 16h) in lokaal B-302 op de Stadscampus.