Jonge politici: anders en beter?

13/05/2007

Dat ons land zich weer opmaakt voor nieuwe federale verkiezingen, daar kan je ook als universiteitsstudent niet omheen. Niet alleen de media staan er bol van, zelfs op de trappen van de agora op de Stadscampus worden er debatten georganiseerd. Voor de politiek actieve studenten onder ons is de kiesstrijd nog net een tikkeltje spannender. dwars zocht van elke grote partij een nog studerende jongere op en vroeg hen om schriftelijk op drie standaardvraagjes te antwoorden. Ze mochten kort hun licht laten schijnen over de voorbije legislatuur en de belangrijkste aandachtspunten van hun partij aanhalen. Alhoewel 'Onderwijs' een Vlaamse bevoegdheid is, wilden we ook daar hun mening over weten. Ziehier wat wij van hen in onze mailbox kregen:

Groen!

Wat vind je van het beleid van de voorbije legislatuur?

De voorbije legislatuur kon je meteen merken dat Groen! uit de regering was. Het milieu is bijna nooit aan bod gekomen, behalve dan met de belachelijke picknicktaksen. Gewoonweg hallucinant is het, dat dit een antwoord is op de grote klimaatproblemen die er aankomen. En dan heb je nog de windmolens die voor 2004 beloofd waren, die staan er natuurlijk ook nog niet. Wanneer we naar het sociale kijken, is het toch wel schrijnend dat in één van de rijkste regio’s ter wereld de armoede de voorbije vier jaar gestegen is, zelfs met SPa in de regering. Hieromtrent zijn er amper maatregelen getroffen.

 

Wat is jouw visie op de aanpak van het (hoger) onderwijs?

Op de eerste plaats zou het onderwijs zich nog meer moeten democratiseren. Qua kosten blijft het nog te duur voor sommige ouders. Voor veel ouders is september een ongelofelijk zware maand om door te komen. Veel leerlingen zullen dan ook rekening moeten houden met hun studiekeuze omwille van het prijskaartje dat hier aan vasthangt. Hun vrije studiekeuze komt hierdoor in het gedrang! Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt nu al opgetrokken, daar zeggen wij een krachtige NEE tegen. Onderwijs moet betaalbaar blijven voor iedereen. Het onderwijs zou ook meer op de leerling en de student moeten ingesteld worden. Hierbij is een individuele aanpak absoluut noodzakelijk. Elke leerling/student heeft zijn eigen kwaliteiten. Het is dan ook essentieel om een optimale studiekeuzebegeleiding te ontwikkelen. Er zijn nog veel te veel jongeren die in een richting terecht geraken die niet echt op hun kwaliteiten is afgestemd en spijtig genoeg vind je dit vooral bij de lagere klasse en allochtonen. Hier zou meer aandacht naar moeten gaan, zodanig dat iedereen gelijke onderwijskansen krijgt en zich individueel kan ontplooien. Onderwijs is een recht, geen privilege!!!

 

Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de volgende federale regering zetelt?

We hebben op dit moment gewoon geen keus. Het is een race tegen de tijd. De klimaatproblemen hopen zich op. En dan heb je nog de sociale kant: armoede stijgt en de enige die deze problemen echt in de praktijk wilt aanpakken is Groen!

 

Ikrame Kastit,

9e plaats Kamer, studente PSW aan de VUB en ex-voorzitster Vlaamse scholierenkoepel

 

Vlaams Belang

Wat vind je van het beleid van de voorbije legislatuur?

De voorbije acht jaar hebben we één grote mediashow en afleidingsmanoeuvres gezien die dienden om de aandacht af te leiden van de echte problemen. Campagnes rond verkeersveiligheid en het milieu zijn enkel bedoeld om de burger nog meer geld uit de zakken te slaan in plaats van deze problemen effectief op te lossen. Dat de cijfers die gepubliceerd zijn door Paars voortdurend worden gemanipuleerd, is hier het beste voorbeeld van. In tegenstelling tot wat Paars altijd heeft beweerd, is onze staatsschuld de voorbije jaren nog gestegen en kraakt onze samenleving in haar voegen. Neem nu de affaire van de snelle verkoop van overheidsgebouwen om de begroting in evenwicht te krijgen. Wist u dat het Antwerpse justitiepaleis meer dan 100 miljoen euro heeft gekost en voor een schamele 100.000 euro verkocht is? Het gerecht zou overigens een vette kluif hebben aan het onderzoek naar die verkoop.

 

Wat is jouw visie op de aanpak van het (hoger) onderwijs?

Er is dringend meer geld nodig voor het onderwijs in Vlaanderen. Onderwijs is de basis van welvaart en al te veel mensen vallen uit deze boot door armoede of slechte taalkennis, wat hun toekomst op het spel zet. Er is bijkomend personeel nodig om allochtone jongeren het Nederlands snel aan te leren zodat ze mee kunnen in ons onderwijs, dat bijzonder intensief is. Het is makkelijk een achterstand op te bouwen, maar om hem weer in te halen is zéér moeilijk. Ook zou er per provincie één universiteit moeten zijn. We zien dat Limburg tot nu toe nog steeds geen volwaardige universiteit heeft. Voor mensen die in een provincie wonen waar wél een universiteit is, lijkt dit een belachelijk feit, maar voor studenten uit Limburg is studeren een dure zaak omdat ze op kot moeten gaan.

 

Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de volgende federale regering zetelt?

De problemen in dit land zijn hopeloos door het voortdurende “Non” van de Walen. Slechts één partij staat achter de onmiddellijke onafhankelijkheid van Vlaanderen en dat is VB. Als we de economische, maatschappelijke en sociale problemen willen oplossen, is het broodnodig dat wij zelf alle bevoegdheden in handen hebben. Een land waar wij als Vlamingen geld moeten ophoesten aan de Walen wanneer wij iets willen veranderen, is onaanvaardbaar. Daarom moet het VB mee in het Federale parlement zitten, om het einde van België in te luiden.

 

Thomas Verhasselt,

lid Vlaams Belang Jongeren en student Geschiedenis aan de UA

 

Open Vld

Wat vind je van het beleid van de voorbije legislatuur?

Met Verhofstadt als premier kende België een kentering. Ons land hinkte lang achterop inzake ethische kwesties. Daar kwam sinds 1999 verandering in, ondermeer door de mogelijkheid tot euthanasie en het holebi-huwelijk. Verder zorgden tal van maatregelen voor een extra groei van de economie en de werkgelegenheid. Van 1999 tot 2006 kwamen er 295.000 jobs bij. Tijdens Verhofstadt II zijn er volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek 200.000 jobs bijgekomen. Sinds 1999 zijn de federale belastingen met 10,4 miljard euro verlaagd, voordien stegen ze onafgebroken. Een modaal gezin betaalt 4.400 euro minder belastingen. Voor de bedrijven ging er een vierde van de belastingen af. De grootste politiehervorming sinds 1830 werd met succes afgerond.

 

Wat is jouw visie op de aanpak van het hoger onderwijs?

Vlaanderen heeft er alle baat bij het niveau van het hoger onderwijs op peil te houden. Kennis is immers de belangrijkste grondstof voor onze economie. Daarom moet het hoger onderwijs worden versterkt, zowel de universiteiten als de hoge scholen. Wetenschappelijk onderzoek moet worden aangemoedigd.

 

Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de volgende federale regering zetelt?

De inzet van de verkiezingen is de vraag of België verder gaat met de hervormingen die het nodig heeft, of daarentegen vervalt in het conservatisme en immobilisme van weleer. Voor ons is politiek meer dan goed bestuur. Het is een kwestie van visie. Open Vld wil nog gezondere openbare financiën en een afgeslankte efficiënte overheid. Via de individuele loopbaanrekening willen we de arbeidsmarkt flexibiliseren. Verder wil Open Vld tijdens de volgende legislatuur opnieuw 200.000 jobs creëren. De personenbelasting moet, net zoals in de vorige regeerperiode, met 3 miljard euro verlaagd worden zodat gezinnen opnieuw 2.000 tot 4.000 euro minder betalen op jaarbasis. Tot slot stapt Open Vld niet in een regering die de ethische verworvenheden wil terugschroeven.

 

Christophe Wuyts,

raadslid voor Open Vld in het district Antwerpen, nationaal bestuurder Jong VLD en student TEW aan de UA

 

CD&V

Wat vind je van het beleid van de voorbije legislatuur?

De coalitiepartijen die het tijdens de vorige legislatuur moesten waarmaken, hebben mij in ieder geval niet overtuigd. Waarschijnlijk zullen de partijen die in de regering gezeten hebben dit tegenspreken, maar wat als we kijken naar hetgeen in eerste instantie bleef hangen in het collectief geheugen? Gevangenissen die zo overvol zitten dat gevangenen er letterlijk uit springen, het verkopen van ambassades om de begroting toch maar net te doen kloppen, het sluiten van verscheidene bedrijven (VW-vorst, …) terwijl men prat gaat op de positieve begeleiding van de economie! Om dan nog maar te zwijgen over de nieuwe milieubelasting die (zonder rekening te houden met de feitelijke herbruikbaarheid van de verpakking) wordt geheven, waarbij tegelijkertijd gesproken wordt over de grote belastingverlagingen?

 

Wat is jouw visie op de aanpak van het (hoger) onderwijs?

Er moet niet telkens geijverd worden voor verandering of dergelijke, soms kan men ook zeggen dat iets goed gaat. Zo ook met de toestand in het hoger onderwijs. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ruimte hoeft te zijn voor perfectionering. Een voorbeeld waarin de overheid nog een rol kan spelen, is het opvolgen van de outputfinanciering (financiering op basis van het aantal behaalde studiepunten resp. van het aantal studenten dat afstudeert). Hierbij schuilen verscheidene ongewenste gevaren die de regering in het oog dient te houden. Vooreerst is er gevaar van kwaliteitsvermindering. Daarnaast speelt deze maatregel ook niet in op alle aanwezige factoren die samen zorgen voor het al dan niet slagen van een student. Inzet of motivatie kunnen bijvoorbeeld moeilijk gestimuleerd worden wanneer men van hogerop enkel op resultaten focust.

 

Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de volgende federale regering zetelt?

Wanneer je de politiek vergelijkt met voetbal, neemt CD&V het middenveld voor zijn rekening. Een spontane groep werkers die na de opbouw van een aanval ook meelopen om ervoor te zorgen dat de afwerking vlot verloopt, maar tegelijkertijd altijd paraat staan de aanvallen van de andere ploeg op te vangen en onmiddellijk een tegenaanval in te zetten. Met CD&V krijg je dus meer waarde voor je stem!

 

Stefan Jenart,

lid van CD&V-Wilrijk en student Geschiedenis aan de UA

 

sp.a

Wat vind je van het beleid van de vorige legislatuur?

We onthouden van de twee vorige legislaturen vooral de spectaculaire vooruitgang die er geboekt is op ethisch gebied (invoering van homohuwelijk en –adoptie, legalisering van euthanasie). Niemand had bij de verkiezingen van 1999 durven hopen dat al deze zaken (oude eisen van animo) in 2007 gerealiseerd zouden zijn. Helaas wordt dit ethisch palmares ontsierd door het geknoei op gebied van drugsbeleid (een werkbare legalisering van softdrugs is zonder twijfel een werkpunt voor de volgende regering) en af en toe door het gebruik van kunst- en vliegwerk bij het opstellen van begrotingen.

 

Wat is jouw visie op de aanpak van het (hoger) onderwijs?

animo is net als de minister van Onderwijs (Frank Vandenbroucke) voorstander van een ‘tweede democratiseringsgolf’ in het hoger onderwijs. Helaas werkt het vooropgestelde beleid van de minister zulk een democratiseringsgolf eerder tegen: onder het mom van het verbeteren van de diversiteit onder studenten en van onderwijs op maat van de student, worden de kleine onderwijsinstellingen (net diegene die de meest diverse studentenpopulatie hebben en die het meest studentgericht werken) ‘weggerationaliseerd’. animo is het hiermee grondig oneens: wij stellen daarentegen een beleid voor dat in de eerste plaats de grote instellingen voor hun diversiteits- en studentgericht beleid responsabiliseert en de kleine instellingen in ere houdt. Het onderwijs moet investeren in studenten in plaats van in diploma’s.

 

Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de volgende federale regering zetelt?

De volgende regering staan belangrijke uitdagingen te wachten op economisch gebied. Het is voor animo dan ook uitermate belangrijk dat deze uitdagingen op een sociale manier beantwoord worden, en dat de neoliberale reflex die in alle andere partijen aanwezig is, geen kans krijgt. Ook wat milieubeleid betreft is een sociaal rechtvaardige aanpak nodig. Met sp.a in de regering wordt bovendien gegarandeerd dat de politiek tijdens de komende legislatuur niet opnieuw gedomineerd wordt door dat ene non-thema bij uitstek, namelijk de staatshervorming.

 

Karen Milants,

lid van Animo-Stuant en sp.a-kandidaat voor de Kamer (18e plaats effectief), studente Geschiedenis aan de UA

 

Spirit

Wat vind je van het beleid van de vorige legislatuur?

Paars heeft de verdienste gehad een aantal hervormingen in gang te zetten. In ethische vraagstukken en in het buitenlands beleid is ons land een voortrekker geweest. Dat was met CD&V ondenkbaar. Ook het Generatiepact is een stap in de goede richting, omdat hierdoor de solidariteit tussen jongeren en ouderen wordt hersteld. Minder goed heeft de regering op het institutionele gebied gescoord, zowel wat de staatshervorming als wat politieke vernieuwing betreft.

 

Wat is jouw visie op de aanpak van het (hoger) onderwijs?

Onderwijs staat centraal voor een links-liberale partij als Spirit. Wij geloven dat een goede opleiding en vorming de sleutel is tot succes. Het onderwijs moet een plek zijn waar iedereen zich kan ontplooiien. Louter dan een gerichtheid op kennis, moet het onderwijs ook competenties aankweken en dus bijvoorbeeld ook aandacht hebben voor interculturaliteit, de aansluiting op de arbeidsmarkt of het stimuleren van burgerschap. Inzake het hoger onderwijs is Spirit ervan overtuigd dat de universiteiten en hogescholen via hun kwaliteitsvol onderwijs cruciale spelers zijn in de kenniseconomie van morgen. Daarbij steunt Spirit ook de meeste studenteneisen, zoals de vraag om een degelijk sociaal statuut.

 

Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de volgende federale regering zetelt?

De links-liberalen van Spirit zijn nodig in de volgende regering omdat die partij als enige opkomt voor de nieuwe generatie. Globalisering, vergrijzing, verkleuring, klimaatverandering... Volgens Spirit zijn dit geen bedreigingen, maar net uitdagingen waarop een progressief antwoord moet worden geformuleerd. Daarvoor zullen misschien enkele gevestigde belangen of taboes moeten worden doorbroken. Spirit is daar het best geplaatst om los van hokjesdenken met vernieuwende oplossingen te komen. De links-liberalen zullen garant staan voor een duurzame en diverse samenleving.

 

Thomas Leys,

voorzitter van Jong-Spirit en student Wijsbegeerte aan de KULeuven

 

N-VA

Wat vind je van het beleid van de voorbije legislatuur?

Acht jaar Paars staat gelijk met acht jaar immobilisme. Hetgeen begon als ‘open debatcultuur’ werd al snel een ‘goednieuwsshow’ met ‘perceptie’ als ordewoord. Verhofstadt heeft geregeerd bij de gratie van de PS en heeft zijn belangrijkste principes laten varen. De belastingen werden verhoogd, BHV werd niet gesplitst, ze stemden het migrantenstemrecht, de Belgische nationaliteit werd een vodje papier, het generatiepact is een lege doos – net zoals het Zilverfonds – en als toemaatje kregen we acht jaar op rij een begroting in evenwicht, die weliswaar met spuug en paktouw aan elkaar hangt. Echte problemen, zoals de lasten op arbeid en de komende vergrijzing, werden niet of nauwelijks aangepakt.

 

Wat is jouw visie op de aanpak van het (hoger) onderwijs?

De toegankelijkheid van het onderwijs is één van de belangrijkste aandachtspunten. Hoge inschrijvingsgelden, naar Angelsaksisch model, kunnen dus niet. Daarnaast is het van groot belang dat het Nederlands aanzien wordt als een volwaardige onderwijstaal en een algemene verengelsing uitblijft. Vele studenten en professoren hebben zelf last met de Engelse taal, wat in het bijzonder nefast is voor jongeren van allochtone afkomst voor wie het Engels de derde of vierde taal is. Ik vind het zeer belangrijk dat we de tweede democratiseringsgolf versnellen, onder andere door het optimaliseren van de studie(keuze)begeleiding. Een ander belangrijk punt is de rationalisering van het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen moeten samenwerken, zodat situaties waarbij slechts enkele studenten een bepaalde opleiding volgen zich niet langer voordoen.

 

Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de volgende federale regering zetelt?

N-VA engageert zich, samen met CD&V, voor een grondige staatshervorming. Vlaanderen en Wallonië moeten elk een antwoord kunnen bieden op de specifieke problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Met de juiste hefbomen kunnen we de jeugdwerkloosheid terugdringen, de vergrijzing aanpakken, de wachtlijsten in de zorgsector wegwerken, de transfers transparant maken, een eigen verkeersbeleid voeren... zonder dat de ene gemeenschap de andere blokkeert. Beide deelstaten moeten op voet van gelijkheid oplossingen vinden. Enkel het Vlaams kartel garandeert een goed en doordacht beleid waar iedereen beter van wordt.

 

Bas Luyten,

voorzitter Jong-N-VA en student Rechten aan de VUB