Het examenreglement!

01/11/2001

Het nieuwe UA-examenreglement heeft eindelijk vorm gekregen. Op 28 september van dit jaar werd de definitieve versie in de Raad van de UA gestemd en weerhouden. Op advies van de VlIR (Vlaamse Interuniverstitaire Raad), waarin o.a. de rectoren van de Vlaamse universiteiten zetelen, werden een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. dwars schept duidelijkheid voor jullie, studenten.

Iedereen herinnert zich nog de beruchte omzendbrief van de UIA-rector einde augustus en de weerklank die hieraan werd gegeven in de media. Een nieuwe examenregeling was op til. UA-studenten die aan het begin van dit academiejaar in hun nieuwe studiegids hiernaar op zoek gingen, kwamen ietwat bedrogen uit. Nog steeds dienden examens waarvoor in de eerste zittijd tien of elf behaald werd, in de eventuele tweede zittijd overgedaan te worden. Ongeloof was de enige mogelijke reactie, zeker aangezien de studenten op de UIA vorig academiejaar al de nieuwe regeling hadden genoten. Het norse “dat is voor volgend jaar” dat op het TEW-faculteitssecretariaat van de UFSIA te horen was, zette het ongeloof om in ontgoocheling. Op het RUCA en de UIA heerste echter een heel andere teneur. Hier was men wel op de hoogte van het nieuwe reglement. De bevestiging van rector-voorzitter van de UA Francis Van Loon dat er een nieuwe regeling was, die dit academiejaar al van kracht werd, bevestigde het vermoeden dat er op het UFSIA geblunderd was.

 

Communicatie?

Interessanter nog dan deze indicatie van hoe goed de interne communicatie op de kersvers eengemaakte UA al loopt, is de vraag wat nu juist de verschilpunten zijn tussen het oude en nieuwe examenreglement. De meest besproken verandering is wellicht dat elk examencijfer van tien of meer voortaan binnen eenzelfde academiejaar overgedragen mag worden naar de tweede zittijd (waarbij je weliswaar het recht voorbehoudt een overdracht van examencijfer niet te aanvaarden). Verder moet je, om een vrijstelling te bekomen voor een vak in een volgend academiejaar, niet langer geslaagd zijn voor het totale jaarprogramma (op voorwaarde dat je een twaalf haalde voor dat vak), noch aan alle examens hebben deelgenomen. Door een vreemde kronkel in het brein van Marleen Vanderpoorten is deze wijziging zelfs retro-actief. Verder ook nog enkele minder ingrijpende veranderingen, om niet te zeggen details, die hier geen verdere aandacht verdienen.

 

Het blijft voorlopig nog afwachten of er met het nieuwe systeem ook iets aan het quoteringsgedrag van de docenten zal veranderen.