DE STUDENTENRAAD

UAntwerpen

14/09/2023
🖋: 
Auteur extern

Laurens Verhaegen


Tijdens je jaren aan de universiteit bots je ongetwijfeld tegen zaken aan waarvan je denkt dat ze beter kunnen. Gelukkig staat er een heel arsenaal aan studentenvertegenwoordigers, ook wel gekend als ‘stuvers’, klaar om jou te vertegenwoordigen en om studeren aan de universiteit nóg beter te maken.

wie zijn we?

De Studentenraad bestaat uit 182 stuvers die verspreid zitten over alle verschillende opleidingen. We vormen een aanspreekpunt en werken actief met jou samen om problemen aan te kaarten. Als studentenraad hebben we uitstekende banden met de universiteit, die graag naar ons luistert. 

Er zijn iets meer dan 200 mandaten die verspreid zijn over verschillende opleidingen en faculteiten. Er zijn specifieke stuvers voor bepaalde opleidingen, faculteiten en zelfs soms voor een bepaald jaar van een opleiding. Als je een van die mandaten opvult, ben je studentenvertegenwoordiger en daarmee ook het aanspreekpunt van en voor de groep studenten die jij vertegenwoordigt. Goede stuvers hebben een kritische blik en zien bepaalde zaken die beter zouden kunnen. Het is dan ook de bedoeling dat zij die problemen aankaarten in de comissie of raad waar zij in zitten of bij hun collega-stuvers.

Er zijn ook stuvers op het centrale niveau van de universiteit; zij zitten in de Onderwijsraad of de Stuvoraad. Die centrale mandaten worden ingevuld door studenten over de gehele universiteit heen. In de Onderwijsraad zit bijvoorbeeld van elke faculteit één student. Dat maakt dus dat we van elke faculteit een andere invalshoek hebben op vlak van onderwijs. In de Stuvoraad zijn er vier plaatsen voor stuvers van de buitencampussen en vier plaatsen voor stuvers van de Stadscampus. Zij vergaderen over studentenvoorzieningen.

Daarnaast zijn er facultaire overlegorganen (FOO’s), waar decanen, die het beleid van een specifieke faculteit bepalen, en faculteitsdirecteurs, die de financiën en het dagelijks bestuur van een specifieke faculteit regelen, samenkomen. Daar kan je als stuver een probleem aankaarten en echt iets op de agenda zetten. Door het probleem te bespreken met mensen die er daadwerkelijk iets aan kunnen doen, kan er soms heel snel verandering komen. 

De centrale mandaten zitten in onze Algemene Vergadering, dat zijn naast de stuvers van de Stuvoraad en de Onderwijsraad ook vijf stuvers die we Vrij Verkozenen noemen. Die laatsten zijn studenten die alleen in onze Algemene Vergadering zitten en niet automatisch in andere raden en commissies. Je vindt hen wel vaak terug in werkgroepen (vergaderingen met personeel) waar zij belangen van studenten behartigen. Binnen die groep van centrale mandaten heb je ook het bureau van De Studentenraad. De leden hiervan vormen het dagelijks bestuur van De Studentenraad en bestaan uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en coördinator voor verschillende domeinen zoals onderwijs, ethiek en samenleving. Dat zijn de studenten die De Studentenraad leiden. We bereiden concrete dossiers voor en gaan een-op-een in gesprek met mensen van de universiteit. 

wat doen we? 

We denken heel hard na over wat er op de agenda moet komen en dat is waarom we elk jaar een beleidsplan opstellen per beleidsdomein. Daarin kijken we naar veranderingen die we graag zouden zien binnen onze universiteit en naar een concreet plan van aanpak. Qua onderwijs hebben we vorig academiejaar veel gewerkt rond transparantie over studiekosten. We deden dit omdat we merkten dat in bepaalde faculteiten en richtingen vaak heel wat verdoken kosten zijn waar studenten niets over weten wanneer ze aan hun opleiding beginnen. Wij willen graag bekomen dat deze verdoken kosten in kaart worden gebracht en worden gecommuniceerd. Daarnaast hernemen we elk jaar het Onderwijs- en Examenreglement (OER) om te bekijken of er veranderingen nodig zijn. De aanpassingen die in dat reglement gebeuren, moeten ook steeds door ons goedgekeurd worden.

Qua sociale zaken gaat dat over feeststructuur en sociale huisvesting. In het kader van sociale zaken zitten we ook in de komida-chat, waar het aanbod en de prijzen van het studenten­restaurant worden besloten. Daar kunnen we bijvoorbeeld pleiten voor een beperkter aanbod met lagere prijzen in plaats van een groter aanbod, dat hogere prijzen met zich meebrengt. 

Enkele werkpunten die op de planning voor dit academiejaar staan, zijn mentaal welzijn, een centraal hulppunt voor grensoverschreidend gedrag, en de neveneffecten van ‘de knip’, die ervoor zorgt dat je minder kansen krijgt om te slagen voor je vakken. Een project dat we willen verderzetten is ons initiatief rond masterproeven. We hebben daarrond een bevraging gedaan bij studenten om erachter te komen wat hun knelpunten en drempels zijn tijdens het schrijven. Zo kwamen we uit op een aantal concrete pijnpunten, waaronder werklast, kosten, communicatie en (het gebrek aan) duidelijke richtlijnen. Die werkpunten willen we verder aan het licht brengen om zo uiteindelijk voor verandering te zorgen.
Bij verzuchtingen of problemen staan we voor je klaar! Wil je een probleem aankaarten? Doe dit dan direct bij jouw stuvers. Je kan ons ook altijd een DM sturen op Instagram.

Heb je in dit artikel iets gelezen waar je een uitgesproken mening over hebt of waar je gewoonweg iets over te zeggen hebt en wil je dat jouw stem wordt gehoord? Dan is stuver worden misschien wel iets voor jou. Je kan jezelf vanaf het begin van het academiejaar kandidaat stellen voor openstaande mandaten. Klik hier voor meer informatie.

 

Laurens Verhaegen
Voorzitter De Studentenraad