Antwerpse studenten hebben weer vertrouwen in burgemeester Janssens

ASO krijgt betere statuten van de stad
17/09/2010

Bij monde van een persbericht met de titel “Antwerpse studenten zeggen vertrouwen op in Patrick Janssens” blaast het Antwerps Studentenoverleg (ASO) op 1 juni van dit jaar schijnbaar alle bruggen op tussen de stad Antwerpen en haar 35.000 studenten. De tien ondertekenaars van het persbericht pikken het niet langer dat ze niet ten volle betrokken worden bij de beleidsvorming en de communicatie omtrent het actieplan Leefbare studentenbuurt. Nu de zomervakantie achter de rug is, maakt dwars samen met uittredend ASO-woordvoerder Orry Van de Wauwer en Tom Ollivier van Antwerpen Studentenstad de balans op van een turbulent academiejaar.

Vele Antwerpse studenten vernemen die eerste juni eerder verrast dat zij “het vertrouwen in Patrick Janssens” hebben opgezegd. Toch was het moment waarop de vertrouwensbreuk wereldkundig werd gemaakt niet toevallig gekozen. De dag voordien, op 31 mei, trad namelijk de door sommigen fel gecontesteerde camera op de Ossenmarkt in werking. Het ASO werd hier niet van op de hoogte gebracht, ondanks haar pogingen tot constructieve samenwerking met de stad. In het onheilspellend persbericht staat dan ook te lezen: “De Studentenraad Universiteit Antwerpen (SRUA), de Studentenraad van de Hogere Zeevaartschool, de Associatie Studentenraad Universiteit en Hogescholen Antwerpen (ASRA) en de Verenigde UA-Studenten (VUAS) betreuren deze werkwijze, die getuigt van een fundamenteel misprijzen voor het harde werk van de studenten.” Woordvoerder Orry Van de Wauwer wil wel benadrukken dat de camera op zich niet het grote struikelblok was voor het ASO: “Het is een symbooldossier geworden waar iedereen het maar blijft over hebben.” De camera was dus eerder de druppel die de emmer deed overlopen, want al gedurende enkele maanden sluimerden er duidelijk ook andere problemen tussen de stad en de student.

 

Een bewogen voorjaar

De werking van het Antwerps Studentenoverleg is tweedelig. Enerzijds spelen de Antwerpse studenten een rol bij het op poten zetten van initiatieven van Antwerpen Studentenstad, zoals het immens populaire StuDay, en de invoering van de supervoordelige cultuurcheques. Over deze organiserende rol is het ASO erg tevreden. Anderzijds zouden de studenten ook betrokken moeten worden bij bepaalde dossiers van het kabinet Onderwijs van schepen Robert Voorhamme. In het kader van die adviserende rol zat Patrick Janssens in december 2009 samen met het ASO om over het actieplan Leefbare studentenbuurt te spreken. Volgens Orry Van de Wauwer noemde burgemeester Janssens de camera toen te ambitieus. “Wij gingen er dus vanuit dat die camera er niet zou komen, wat wij ook naar de studenten hebben gecommuniceerd.” Wanneer het schepencollege een week later toch beslist om de camera te plaatsen, voelt het ASO zich gepasseerd. Voor het ASO is dit een eerste teken van misprijzen.

 

Om zulke slechte samenwerking in de toekomst te vermijden, zitten de Antwerpse studenten na Nieuwjaar samen met schepen Voorhamme. Er wordt besloten dat het ASO in enkele werkgroepen omtrent een leefbare studentenbuurt zal zetelen. Tom Ollivier van Antwerpen studentenstad: “In de werkgroep Doopcharter is vorig jaar erg constructief samengewerkt. Zo hebben de studenten zelfs enkele voordelen bekomen, zoals het gratis gebruik van vuilcontainers. De stad vraagt dan weer om de periode waarin gedoopt wordt te beperken van maandag 4 oktober 2010 tot en met vrijdag 5 november 2010.”

 

Wanneer de camera enkele maanden later op 31 mei daadwerkelijk in werking treedt, is het ASO wederom de laatste die daarvan op de hoogte wordt gesteld. Een tweede uiting van misprijzen. “Bovendien”, zegt Orry Van de Wauwer, “laat het perscommuniqué van de stad uitschijnen dat de studenten verantwoordelijk zijn voor de zware criminaliteit op en rond de Ossenmarkt, terwijl wij die criminaliteit, waar studenten vaak het slachtoffer van zijn, zelf al maanden voordien hadden aangekaart bij de stad.”

 

Kroniek van een turbulent jaar

9 december 2009 Patrick Janssens woont een vergadering van het ASO bij. Hij spreekt er over een leefbare studentenbuurt, waaronder een camera op de Ossenmarkt. In het oorspronkelijke actieplan zal er een camera geplaatst worden om geluidsoverlast, wildplassen en zwerfvuil tegen te gaan.

15 december 2009 De stad Antwerpen stelt haar actieplan Leefbare studentenbuurt voor. Momenteel vindt burgemeester Janssens een camera nog te ambitieus.

18 december 2009 Het college beslist dat er toch een camera komt op de Ossenmarkt.

24 december 2009 Het ASO publiceert een visietekst waarin staat dat men “a priori niet tegen cameratoezicht is”.

19 januari 2010 Burgemeester Janssens biedt per e-mail zijn excuses aan Orry Van De Wauwer aan omdat hij op 9 december de plaatsing van een camera niet heeft gecommuniceerd.

Februari 2010 Het ASO zit aan tafel met schepen van Onderwijs Robert Voorhamme. Er worden nieuwe afspraken gemaakt rond de samenwerking tussen de stad en het ASO.

11 februari 2010 Indien er geen nieuwe criminele feiten worden gepleegd, zal er geen camera komen.

Maart 2010 In dwars zegt commissaris Marc Lambrechts: “Camera omwille van stijgend aantal studenten enerzijds en overvallen, vandalisme en vechtpartijen anderzijds.” Orry Van De Wauwer in datzelfde artikel: “Samenwerking stad en studenten is uniek in Vlaanderen.”

31 mei 2010 In De Standaard staat te lezen dat de camera op de Ossenmarkt in gebruik wordt genomen, nadat 97 nieuwe zware feiten, voornamelijk woninginbraken en straatcriminaliteit, zijn gerapporteerd sinds januari 2010. Deze cijfers maken geen melding van geluidsoverlast, wildplassen of zwerfvuil, waarvoor oorspronkelijk de camera op de Ossenmarkt zou worden geplaatst.

1 juni 2010 Het ASO verstuurt een persbericht: “Antwerpse studenten zeggen vertrouwen op in Patrick Janssens”.

Eind juni 2010 Burgemeester Janssens en schepen Voorhamme beloven het ASO nieuwe statuten. Hierdoor zal het ASO altijd gehoord worden bij dossiers van het kabinet Onderwijs, maar ook alle dossiers die het leven van de student in de studentenbuurt aanbelangt.

13 september 2010 Het ASO keurt intern de nieuwe statuten goed.

Najaar 2010: De Antwerpse gemeenteraad en het schepencollege buigen zich over de nieuwe statuten van het ASO.

 

Het persbericht

De dag nadat de stad de inwerkingtreding van de camera via een communiqué heeft bekend gemaakt, verzamelen tien misnoegde leden van het achttienkoppige ASO zich om alles op een rijtje te zetten. “We hebben toen in volle examenperiode een hele dag gedebatteerd en om 10 uur ’s avonds hadden we ons persbericht klaar”, aldus Orry Van de Wauwer. Niet de plaatsing van de camera an sich doet het ASO besluiten de samenwerking met de stad op te zeggen, wel de manier waarop de voorbije maanden werd samengewerkt. “Aangezien onze inspanning op het adviserende vlak nergens toe leidde, konden we er maar beter mee stoppen. Het had blijkbaar toch geen zin.” Van de Wauwer benadrukt daarbij dat de studentenvertegenwoordigers nog wel wilden samenwerken, maar niet langer in de toenmalige omstandigheden. “De opzegging van het vertrouwen diende als signaal om de samenwerking te verbeteren.” Een erg krachtig signaal wel, want met het einde van het academiejaar in zicht, worden 35.000 studenten nu niet langer officieel vertegenwoordigd bij een stad die de voorbije jaren nochtans erg veel voor hen heeft gedaan.

 

Gepokerd en gewonnen

Eind juni, enkele weken na de vertrouwensbreuk, vindt een gesprek plaats tussen de burgemeester, de schepen van Onderwijs en de studentenvertegenwoordigers. In dit gesprek geeft burgemeester Janssens toe dat hij een fout heeft gemaakt in de communicatie over het actieplan Leefbare studentenbuurt. Patrick Janssens en schepen Voorhamme stellen het Antwerps Studentenoverleg nieuwe statuten voor, waarin staat dat het ASO in de toekomst verplicht geconsulteerd zal worden bij dossiers die de Antwerpse student aanbelangen. Orry Van de Wauwer is erg tevreden met dit voorstel: “Hoewel wij het vertrouwen officieel hadden opgezegd, zijn wij in de praktijk wel steeds ons werk blijven doen. Op die statuten hadden wij dus altijd gehoopt, maar nooit hadden wij durven denken dat de stad zelf het initiatief daartoe zou nemen.” Veerle Desimpelaere van Antwerpen Studentenstad voegt daaraan toe, dat “achteraf gezien, de kracht van het signaal van het ASO schuilt in de goede uitkomst ervan.” Gepokerd en gewonnen dus voor de Antwerpse studenten. Midden september kwam het ASO voor het eerst weer samen. In deze eerste vergadering werden de nieuwe statuten dan intern goedgekeurd. Nu is het aan de gemeenteraad en het schepencollege om de statuten te bekrachtigen. Ter afronding besluit uittredend ASO-woordvoerder Van de Wauwer, dat “de samenwerking tussen de studenten en de stad in Vlaanderen uniek was en is.” De stad legt dus enkele regels op, maar in ruil daarvoor krijgen de Antwerpse studenten erg veel terug.

 

Antwerps Studentenoverleg en StuDay

Het Antwerps Studenten Overleg (ASO) werd in 2003 opgericht om de stem van de student te laten horen in het stedelijk beleid. Het ASO heeft een dubbele functie: enerzijds organiserend, anderzijds adviserend. De achttien leden van het ASO zijn vertegenwoordigers van studentenraden en studentenverenigingen (voor de UA zijn dat leden van ASK-Stuwer en Unifac). De functie van woordvoerder van het ASO alterneert in principe jaarlijks tussen de universiteit en de hogescholen. Het ASO heeft een zitje in de jeugdraad en is vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Door de nieuwe statuten die het ASO krijgt, is de stad Antwerpen verplicht het ASO te horen in alle dossiers inzake onderwijs (kabinet Voorhamme), maar ook bij alle zaken die een impact hebben op het leven van de studenten in de studentenbuurt. In de toekomst zal het ASO dus gehoord worden over materies zoals het ophangen van een politiecamera, verkeerswijzigingen, een sorteerstraat, enzovoort. Hun advies is evenwel niet bindend. Naast deze adviesfunctie in verschillende werkgroepen, heeft het ASO ook een organiserende rol, bijvoorbeeld in verband met StuDay. Dit jaar is het festival, dat de opening van het Antwerpse academiejaar viert, alweer aan haar zevende editie toe. Behalve voor muziek is er ook plaats voor informatie, cultuur, sport, lounge en wellness. De affiche oogt opnieuw groots met onder andere het Antwerpse Merdan Taplak Orkestar, The Opposites, Balthazar, Customs en Turntable Dubbers. StuDay staat dit jaar ook speciaal in het teken van de benefietactie Music for Life 2010. Het Glazen Huis strijkt namelijk van 18 tot 24 december neer op de Antwerpse Groenplaats. Dit jaar wordt uitzonderlijk 1 euro gevraagd als toegang tot het festival, en dit ten voordele van kinderen die omwille van aids wees werden.