Geen buizen meer!

Eigen gelijk eerst
21/03/2009
🖋: 

Deliberaties behoren bijna tot het verleden: aan de UA komt het zuivere creditsysteem stilaan uit de startblokken, met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte op kop. Concreet houdt dat in dat studenten binnen deze faculteit voor elk vak een 10 moeten halen. Momenteel geldt het systeem enkel voor wie dit jaar aan een master of een bachelor is begonnen. Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) laat de faculteiten toe om al dan niet een (door de UA aanbevolen) zuiver creditsysteem toe te passen. Het zal echter niet lang meer duren vooraleer het systeem wordt doorgetrokken naar alle masters. De UA wacht nog op het standpunt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) om het systeem ook in te voeren in alle bachelors. dwars laat alvast twee verschillende stemmen aan het woord: vinden zij het zuivere creditsysteem clean of tricky?

Clean

Toen universitaire programma’s nog opgebouwd waren rond een jaarsysteem, waren deliberaties zonder meer noodzakelijk. Je kon onmogelijk verantwoorden een student een volledig jaar te laten verliezen omwille van één of twee kleine tekorten. Maar ondanks die ingebouwde veiligheidsklep bleef het jaarsysteem extreem hard voor de student. Een paar weken ziekte waren voldoende om een jaar opnieuw te moeten doen.

 

Elk systeem heeft zijn eigen logica. In een flexibel en gesemestrialiseerd bama-programma verdwijnt bovenstaande reden om deliberaties te handhaven. Verworven credits blijven verworven, zelfs als je maar net een voldoende haalt. Extra inspanningen worden alleen gevraagd om echte tekorten te remediëren. Indien dat in het ene jaar niet lukt, dan heb je in het volgende jaar opnieuw twee kansen. Indien dit gebeurt op het einde van de rit, dan moet je je het jaar nadien alleen nog inschrijven voor de vakken die vereist zijn voor de vervollediging van je diploma en kun je een andere nuttige besteding vinden voor de rest van je tijd.

 

Het resultaat van een zuiver creditsysteem is een zuiver diploma. De Europese richtlijnen vragen credits voor 180 studiepunten voor een bachelor en minstens 60 voor een master. Indien wij een bachelorgraad verlenen op basis van, bijvoorbeeld, 174 effectief behaalde studiepunten in plaats van 180, dan leveren wij minderwaardige diploma’s af. Geen enkele student zal daar beter van worden. Temeer omdat de diplomasupplementen steeds in detail zullen beschrijven welke prestaties een afgestudeerde heeft geleverd. Dat ene tekort dat wordt kwijtgescholden moet maar eens net een domein betreffen waar een toekomstige werkgever veel belang aan hecht. De grote vrees dat die ene boeman onder de proffen je diploma kan gijzelen door je kwaadwillig te blijven buizen is volkomen ongegrond. Het is de taak van examencommissies om aberrant quoteringsgedrag te detecteren en in te grijpen waar nodig.

 

Hybriditeit is mooi in technologie en in biologie. Maar een mengvorm tussen het jaarsysteem en een creditsysteem is een gedrocht.

 

Jef Verschueren is decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 

Tricky

Het zuivere creditsysteem is geen gemakkelijk vraagstuk. Momenteel is dit systeem enkel mogelijk in de masterjaren. In deze keuze kan ik me vinden: een master is een gevorderde richting en de laatste springplak naar het (soms harde) beroepsleven. Voor de bachelor bestaat nog altijd een deliberatieprocedure op het einde van de drie jaren. Bachelorstudenten zijn vaak nieuw in het universitair systeem. En ja, iedereen begaat wel eens een mistap, maar dat dient genuanceerd te worden: het betreft studenten die na een tweede zit nog steeds niet geslaagd zijn voor een vak.

 

Het grootste probleem is volgens mij dat de Universiteit Antwerpen momenteel cavalier seul speelt. In vergelijking met andere universiteiten en hogescholen loopt de UA voorop. Dit kan mogelijk een terughoudend effect hebben op toekomstige studenten. De Studentenraad wacht daarom het standpunt van de VLIR af wat de bachelorjaren betreft. De Studentenraad pleit voor een uniform facultair beleid en een duidelijke communicatie over dit systeem ten aanzien van alle professoren en studenten. Momenteel bestaat het zuivere creditsysteem in de master enkel binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De keuze ligt immers bij de faculteiten zelf en dat is oneerlijk tegenover andere studenten. Ook voor de bachelorjaren bestaat er per richting vaak een eigen regeling met allerlei getallenregeltjes. Dit alles zorgt voor te veel onduidelijkheid, zowel bij professoren als bij studenten.

 

Maar ik maak mij geen illusies: het zuivere creditsysteem zal er komen. De vraag is alleen wanneer. Het zuivere creditsysteem zal alleszins meer duidelijkheid brengen, in plaats van halfbakken regeltjes.

 

Pieter Boyden is secretaris van de Studentenraad