Twee keer 23 wordt 50

Nieuwe regelgeving studentenarbeid uitgelegd
22/04/2012
🖋: 

Van studiefinanciering tot die onvermijdelijke kostenpost genaamd ‘uitgaan’: het is geen wonder dat jaarlijks bijna 400.000 studenten werken. De kans is reëel dat je tot deze groep behoort, en dan is het je vast niet ontgaan dat op 1 januari de wetgeving rond studentenarbeid veranderde. Vergeet de ‘twee maal 23’ regeling, vanaf nu mag je op jaarbasis 50 dagen werken aan een gunstig socialezekerheidstarief. Daar lijkt op het eerste gezicht alles mee gezegd. Desondanks worden door sommigen adjectieven als ‘drastisch’ in de mond genomen. Hoe zit het nu eigenlijk? dwars zocht het met veel plezier voor je uit.

Met de nieuwe regelgeving wordt de opsplitsing tussen de zomermaanden en de rest van het jaar overboord gegooid en vervangen door één ‘contingent’ van vijftig werkdagen, vrij te spreiden over het volledige kalenderjaar. Voor deze dagen geldt een uniforme bijdragevoet van 8,13 procent, waar vroeger twee verschillende bijdragevoeten werden gehanteerd. “Dat onderscheid had eigenlijk geen toegevoegde waarde en dus moest het anders”, verklaart Koen Snyders, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

 

Aanvullende maatregelen

Volgens Snyders is er verder weinig veranderd. “Er zijn een aantal aanvullende maatregelen genomen om ook op de andere vlakken de sociale rechten te kunnen blijven garanderen, maar dat zijn geen echte hervormingen.” Zo is er een kleine versoepeling in de wetgeving met betrekking tot de kinderbijslag. Het basisprincipe blijft hetzelfde: als je in het eerste, tweede of vierde kwartaal meer dan 240 uren werkt, verlies je de kinderbijslag voor het desbetreffende kwartaal. “Het klopt dat er nog steeds een onderscheid gemaakt wordt in het raam van de kinderbijslagregeling: tijdens de maanden juli, augustus en september mag je als student onbeperkt werken”, legt Ria Janvier, decaan van de Faculteit PSW en onder andere gespecialiseerd in arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, uit. In het oude systeem was het echter zo dat als je geen recht had op kinderbijslag in het tweede kwartaal, ook de kinderbijslag in het derde kwartaal werd ingehouden. Deze regel wordt nu opgeheven.

 

Daarnaast wordt het aantal maanden dat een student met een studentenovereenkomst bij dezelfde werkgever kan werken verdubbeld van 6 naar 12 maanden. “Een student weet in principe niet op voorhand of hij verder zal studeren, dus hij kan zich ook niet langer dan een jaar engageren”, verklaart Olivier Vander Biest, jurist verbonden aan de RSZ. Na een contract van twaalf maanden moet een onderbreking gelaten worden vooraleer bij dezelfde werkgever een nieuw contract wordt aangegaan. “In de praktijk is dit bijna steeds het geval: een student werkt immers vaak niet tijdens de examens en zal waarschijnlijk ook wel eens op reis gaan”, zegt Vander Biest. “Een en ander is relatief”, beaamt Janvier. “Je kan gedurende jaren een studentenovereenkomst afsluiten met eenzelfde werkgever als er zich maar af en toe een onderbreking voordoet.”

 

Hoeveel dagen heb ik nog over?

Het oude systeem was bovendien weinig transparant en daardoor moeilijk controleerbaar. In het bijzonder wanneer een student bij verschillende werkgevers werkte en het contingent overschreden werd, was het vaak niet evident een bepaalde werkgever hiervoor verantwoordelijk te stellen. Met de nieuwe website van Student@Work en in het bijzonder de internettoepassing ‘50 days’, wordt getracht meer transparantie te realiseren, zowel voor de student als voor de werkgever. Een teller houdt bij hoeveel dagen je nog mag werken aan verlaagde RSZ-bijdragen. Het saldo wordt automatisch aangepast op basis van de aangiften van de werkgever aan de RSZ. Inloggen kan met je identiteitskaart. De werkgever van zijn kant kan aan een student een attest eisen of via een toegangscode de teller van de student controleren, vooraleer een tewerkstellingsovereenkomst af te sluiten. “Dat is niet verplicht”, verduidelijkt Snyders. “De toepassing biedt verschillende vormen van controle. Het is aan de werkgever om te zien welke hij daarvan benut.” Ria Janvier wijst op het feit dat het een verschil uitmaakt of de overschrijding van het aantal gewerkte dagen zich al dan niet voordoet bij verschillende werkgevers. “Werk je als student bij één werkgever, dan moeten bij overschrijding de normale socialezekerheidsbijdragen betaald worden voor de hele periode van tewerkstelling.” Als de overschrijding zich voordoet bij verschillende werkgevers zijn de student en zijn werkgever pas vanaf de 51ste dag gehouden tot de normale bijdragen.

 

Directe communicatie via Facebook

“Het is belangrijk om over die vereenvoudigde wetgeving ook heel modern en goed te communiceren”, zegt Snyders. Sociale media zijn hier een vanzelfsprekend antwoord. “We ontdekken dat studenten aangenaam verrast zijn dat het mogelijk is om via Facebook rechtstreeks aan de overheid vragen te stellen waar ze ook antwoord op krijgen.” Het is de eerste keer dat de RSZ een direct contact met werknemers legt, vertelt Snyders. “Traditioneel hebben we steeds gewerkt met de werkgevers omdat zij de aangiften doen. Met dit project hebben we voor het eerst een directe opdracht richting burger. Een uitdaging.” Een beetje verwonderlijk, misschien, maar de RSZ beheert het aangiftesysteem en heeft dus alle nodige informatie. Bovendien heeft de overheidsorganisatie een sterke traditie in e-governmenttoepassingen. “We zijn er best fier op dat Student@Work werd uitgeroepen tot het beste e-governmentproject in 2011.”