Bijlessen voor allochtone jongeren

een pedagogisch duwtje in de rug door Monsieur Tutorat
26/04/2006

Onze samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende diversiteit. Daardoor ontstaan grote verschillen in deelname aan de samenleving op sociaal, economisch, cultureel of politiek vlak. De basis voor maatschappelijke integratie situeert zich gedeeltelijk in het onderwijs. Ondanks de inzet om alle leerlingen ongeacht hun sociaal economische afkomst dezelfde onderwijskansen te geven, blijft er echter een enorme ongelijkheid. Het bewonderenswaardige Tutoratproject speelt hierop in en tracht ervoor te zorgen dat deze ongelijkheid tot het minimum gereduceerd wordt, door de doorstroming van kansarme en/of allochtone scholieren naar het hoger onderwijs te bevorderen. We klopten aan bij Joke Sweygers, projectverantwoordelijke, voor wat meer uitleg.

Een ontluisterende vaststelling is de lage deelname van tweede en derdegeneratie allochtone jongeren aan het hoger onderwijs. Slechts twee procent van de allochtonen heeft een diploma van het hoger onderwijs. Dat zouden er tien keer zoveel moeten zijn. Niet moeilijk te begrijpen ook, wanneer je ziet dat slecht tien procent zelfs maar een hogere studie aanvangt. Onvermoede capaciteiten en verborgen talenten gaan hierdoor verloren, om nog maar te zwijgen van de gevolgen op gebied van emancipatie en integratie die deze jongeren die deze jongeren later zullen ondervinden. Dat is jammer. Een duwtje in de rug om deze jongeren de stap naar het hoger onderwijs ernstig te laten overwegen en ze verder te ondersteunen is zeker nodig.

 

Het Tutoratproject – naar Brussels voorbeeld, waar het project reeds jarenlang zijn werk doet – werd door de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de Antwerpse Associatie (AUHA) opgericht in 2003 met als doel een grotere doorstroming van studenten uit diverse sociale milieus naar het hoger onderwijs te bewerkstelligen. Dit doet het project door het probleem aan te pakken bij de wortel: de benadeelde onderwijspositie van allochtonen jongeren wordt gedeeltelijk verklaard door een schoolachterstand en gebrek aan motivatie of zelfvertrouwen, maar een zeer belangrijke verklaring is gebrek aan studiebegeleiding. Vooral op dit laatste poogt het Tutoratproject in te werken door gratis degelijke bijlessen aan te bieden aan scholen die hiervoor in aanmerking komen. De bijlessen zijn er enkel voor leerlingen van de tweede en derde graad van het Algemeen en Technisch Secundair Onderwijs. De leerlingen worden onderwezen door studenten – tutoren genaamd – 2de bachelor en hoger van zowel de Universiteit Antwerpen als de hogescholen.

 

Het is voornamelijk door te werken met tutoren, dat het project haar pedagogische innovatie verdient. Deze student-voogden begeleiden namelijk enkele uren per week groepjes van twee tot vijf leerlingen. Door te werken met kleine groepjes in aan aangename informele sfeer probeert men van de tutor tevens een vertrouwenspersoon te maken voor de allochtone jongeren, zo kan de wilskracht en het zelfvertrouwen van de leerlingen gestaag groeien. De tutor brengt dus niet enkel kennis bij, maar vervult tevens de functie van rolmodel. Momenteel geven 27 tutoren aan een honderdtal scholieren huiswerkbegeleiding en vakspecifieke opvolging. De tutoren geven in de eerste plaats vakinhoudelijke studiebegeleiding: de taalvakken, wiskunde en boekhouden genieten de grootste vraag.

 

De lessen worden aansluitend met de de schooluren gegeven, en dit binnen de schoolmuren zelf. Om een hoge efficiëntie te verzekeren wordt door de tutoren samengewerkt met vakleerkrachten.

 

De keuze van de secundaire scholen werd gemaakt rekening houdend met diverse factoren. In de eerste plaats werd gekozen voor scholen met een hoog percentage allochtonen of kansarme schoolgangers. Momenteel zijn zeven scholen in het Antwerpse actief bezig met het project en vanaf volgend academiejaar zou dit nog uitgebreid worden naar andere scholen.

 

Ben je een sociaal geëngageerde student die kansarme jongeren wil helpen door middel van bijles? En zit je minstens in je tweede bachelor ongeacht welke studierichting? Dan kan je contact opnemen met Joke Sweygers:

Campus Middelheim, lokaal A 209
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
joke.sweygers@ua.ac.be
Tel: 03/265 31 27
Voor meer informatie: http://www.ua.ac.be/gelijkekansen (tutoraatproject)