Vernieuwde Kringraad in de pijplijn

Een stemming lijkt vooralsnog veraf
25/09/2011
🖋: 

Om op een efficiëntere manier te werken, zal de Kringraad aan de Stadcampus haar structuur grondig hertekenen. Een strengere hantering van bestaande regeling en een nieuwe strafbank zou slabakkende studentenclubs verplichten beter voor de dag te komen. Een onzuivere communicatie tijdens de examens zorgde voor een verstrooiing van informatie. Hierdoor weet bijna niemand hoe de vork juist aan de bekende steel zit.

De statuten zijn nog niet opgemaakt, maar een wijziging is wel aan de orde. “Vanuit de universiteit is ons gevraagd om nieuwe statuten te schrijven voor de Kringraad”, zegt Unifac-voorzitter Maarten Vyncke. Bij de Kringraad van de buitencampussen zouden er geen veranderingen komen. “We zijn twee verschillende raden met een verschillende problematiek”, zegt Vyncke. Van de elf verenigingen aan de buitencampussen zijn er slechts drie niet verbonden aan een studierichting. Aan de Stadscampus zijn dat er vijftien op twintig. Het is volgens Maarten Vyncke dan ook logisch dat de werking anders is.

 

Er komen andere tijden

“Er is nood aan een transparantere wijze van toelating tot de Kringraad en duidelijk beleid om studentenclubs de regels te laten volgen”, vervolgt Vyncke. “De werking van de Kringraad was onhoudbaar geworden.” Dat vindt ook Justin Mol, praeses van Lingua: “Op zo’n Kringraadvergadering zaten we bijna met zestig man. Het was onmogelijk een eigen mening te ventileren.” Om sneller te werken zal de Kringraad opgedeeld worden in conventen: een faculteitenconvent, een studiegerelateerd convent, een regioconvent en een studentgerelateerd convent. Op die manier kunnen studentenverenigingen met gelijkaardige problemen onderling, sneller beslissingen nemen. Daarnaast komt een nieuw statuut voor studentenclubs: het Stadscampus Gebonden Studentenverenigingen (SGS). Dankzij dit statuut kunnen nieuwe verenigingen aan de universiteit kenbaar maken dat ze deel willen uitmaken van de Kringraad. Clubs met dit statuut hebben bijvoorbeeld geen stemrecht en kunnen geen aanspraak maken op subsidies. Als een SGS-club na één jaar aantoont een degelijke club te zijn die voldoet aan alle regels, dan krijgt ze het Kringraadstatuut. “Dit werkt ook in de andere richting”, vertelt Vyncke. “Een Kringraadclub die niet voldoet aan de vereisten wordt voor één jaar naar het SGS verwezen. Als die vereniging na één jaar nog steeds niet voldoet, dan heeft die club officieel geen banden meer met de universiteit.”

 

De meeste studentenverenigingen zijn ook niet tegen deze veranderingen. “Binnen de Kringraad is op een bepaalde manier iedereen met elkaar bevriend. Een open stemming over het uitsluiten van een bepaalde club, is dan ook zinloos”, zegt Nicolas Zwijsen, praeses van Abundantia. Voor zowel het toelaten of uitsluiten zouden nu objectieve regels moeten komen. Ook een opsplitsing in bepaalde conventen, is verenigingen niet ongenegen. “Het is nu eenmaal logischer dat faculteitskringen vaker met elkaar samen zitten. De peter- en meterwerking en cursusdiensten is bij andere clubs niet aan de orde”, zegt Mol.

 

Sommigen zijn meer gelijk dan andere

Niet alleen de structuur wordt herbekeken, ook het besluitsysteem wordt onder de loep genomen. Nu heeft iedere club één stem binnen de Kringraad, maar men wil faculteitskringen meer gewicht geven. “De manier waarop we dat gaan doen, is nog niet duidelijk. Al willen we de faculteitsclubs meer invloed geven”, verklaart de Unifac-voorzitter. De Abundantia-praeses heeft toch bedenkingen over de groeiende invloed van de faculteitsclubs: “Enerzijds begrijp ik dat faculteitsclubs een grotere inspraak krijgen. Anderzijds zijn er clubs die even groot zijn als sommige faculteitskringen.” Hij vreest dat dit op langere termijn nadelig zou kunnen zijn voor de ‘kleinere’ clubs.

 

Unifac-voorzitter Vyncke benadrukt dat die statuten nog geschreven moeten worden. Unifac wil ook de standpunten van de clubs hierin horen. “We hebben vorig academiejaar iedereen ge-e-maild, maar er kwam weinig reactie op”, verklaart Vyncke. Dat wil Zwijsen toch even nuanceren: “Vlak voor de examens in juni werd ik door Unifac gecontacteerd, met de melding dat er mogelijke veranderingen waren binnen de Kringraad”, zegt Abudantia-praeses Nicolas Zwijsen. “Abundantia hoefde niet langs te komen, want voor ons zou het geen gevolgen hebben.” Zwijsen vermoede een striktere opvolging van de 90 procent-regel (zie kader). “Na de examens is er ineens een hervorming”, zegt de Abundantiaan duidelijk verbouwereerd. Justin Mol zegt dat hij samen met de andere faculteitskringen vlak voor de examens wel eens heeft samen gezeten met Unifac. “Al werd er vooral uitgelegd wat er zou veranderen. Over de totstandkoming ervan zijn we nooit gehoord.”

 

Stemmen ze of stemmen ze niet?

Hoewel ze er nog niet zijn, wil Unifac de vernieuwe statuten niet laten stemmen binnen de Kringraad. “De nieuwe statuten zullen door de Sociale Raad gestemd worden”, zegt Vyncke. “Het is begrijpelijk dat clubs die het SGS-statuut zullen krijgen, tegen zouden stemmen. Nochtans komen de wijzigingen de Kringraad ten goede”, verduidelijkt de Unifac-voorzitter. Dat de Sociale Raad, die uit Unifac en de universiteit zelf bestaat (zie kader), nieuwe statuten opdringt, leidt tot menig wenkbrauwgefrons. “Normaal moeten statuutwijzigingen met een tweederde meerderheid goedgekeurd worden”, vertelt Zwijsen. “Hoewel ik het met de wijzigingen eens ben, lijkt het me vreemd dat de universiteit ons regels opdringt”, gaat Zwijsen verder. Ook Justin Mol is voorstander van een stemming binnen de Kringraad. “Ik ga ervan uit dat statuutwijzigingen gestemd zullen worden.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Glossen

90 procent-regel: Praesidia binnen de Kringraad moeten voor 90 procent uit universiteitsstudenten bestaan. Praesidia van faculteitskringen moeten uit minsten 90 procent bestaan uit studenten van de faculteit. Het zogenaamde hoogpraesidium (praeses, vice-praeses en quaestor) moet aan de universiteit of desbetreffende faculteit studeren.

Sociale raad: De Sociale Raad is een adviesorgaan dat zich bezighoudt met de sociale aspecten van het studentenleven. Deze raad bestaat uit voorzitter Bruno De Loght, zeven personeelsleden en zeven studenten aangeduid door VUAS (afgevaardigden van de koepelverenigingen ASK-Stuwer en Unifac).

SGS-clubs 2011-2012: Teruggezet: De Flamingo’s, Rodenbach, De Westkanters, Westlandia, De Klauwaerts en ESN. CapitAnt is de enige nieuwe club die het statuut heeft aangevraagd.