Het statuut van de UA-student

Een eengemaakte universiteit
01/06/2003
šŸ–‹: 
Auteur extern
Jochen Clockaerts, Bart Derdaele, Jens Van Krieken, Lander Marrannes, Inne Remeysen en Jan Snoeckx

Voor de studenten die de afgelopen maanden niet meer op deze wereld hebben rondgelopen, hebben we het heugelijke nieuws dat het Vlaams Parlement op 2 april 2003 het oprichtingsdecreet van de Universiteit Antwerpen goedgekeurd heeft. Vanaf 1 oktober 2003 zullen RUCA, UFSIA en UIA bijgevolg niet langer bestaan en zal er alleen nog maar gesproken worden van de Universiteit Antwerpen. Concreet voor studenten betekent dit de start van het statuut van de UA Student.

Het Statuut van de UA Student beschrijft de rechten en plichten van studenten die ingeschreven zijn aan de Universiteit Antwerpen. Het statuut is het resultaat van de fusiewerkgroep ā€œstudentenaangelegenhedenā€ die begin dit academiejaar van start is gegaan. Gedurende een aantal maanden werd er in die werkgroep met alle betrokkenen, namelijk Rector-Voorzitter Francis Van Loon, de vertegenwoodigers van de sociale raden, de vertegenwoordigers van de koepelverenigingen en een onafhankelijke student, gewerkt aan een goed gebalanceerde tekst met respect voor de standpunten van de 3 verschillende instellingen.

 

Waarom is dit statuut tot stand gekomen?

Om de rechten en de plichten van de huidige en toekomstige UA studenten veilig te stellen, leek het alle partijen raadzaam om dit in een formeel document vast te leggen. De troeven van de verschillende instellingen werden gebundeld en aangevuld met een aantal nieuwigheden.

 

Wat zijn de belangrijkste punten van dat statuut?

Er zijn twee krachtlijnen in het statuut. Enerzijds de oprichting van een overkoepelende studentenvereniging voor de Universiteit Antwerpen, namelijk VUAS (Verenigde UA Studenten). Anderzijds de concrete invulling van wat men kan verstaan onder de rechten en plichten van de UA student.

 

Waarom is VUAS opgericht?

Zowel op vraag van de koepelverenigingen als op vraag van de UA zijn ASK-Stuwer (RUCA), Stuwer-ASK (UIA) en Unifac (UFSIA) nauwer gaan samenwerken. Al gauw bleek namelijk dat de afstanden tussen de campussen vooral psychologisch zijn en dat een samenwerking voor alle partijen een hoop voordelen oplevert. Op die manier werd ook voor de Universiteit Antwerpen ƩƩn aanspreekpunt gecreƫerd.

 

Heeft dit gevolgen voor het studentenleven?

Om de voeling met de verschillende campussen en de bijhorende studentenclubs te behouden, werd ervoor gekozen om de bestaande koepelverenigingen en hun huidige taken (coƶrdineren, informeren en organiseren) te vrijwaren. Het VUAS-presidium wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de koepelverenigingen. Door de hantering van het principe van doorstroming wordt de goede organisatie op de verschillende campussen gegarandeerd. Deze intensere samenwerking en een betere allocatie van de beschikbare middelen kan enkel positieve gevolgen hebben voor het studentenleven.

 

Wat houden de rechten en plichten van de UA student juist in?

Voor de studenten individueel:

  • Het recht op pedagogisch en wetenschappelijk verantwoord onderwijs.
  • Het recht op informatie.
  • Het recht op studiebegeleiding en de infrastructuur die voor de opleiding nodig is.
  • Het recht op psychosociale begeleiding, sociaal-financiĆ«le tussenkomsten, goedkope en gezonde voeding, sociaal huisvestingsbeleid, betaalbare fysieke ontwikkeling, culturele, sociale en levensbeschouwelijke begeleiding.
  • Het recht op een syllabus en/of ander relevant studiemateriaal en dit voor elk studieonderdeel, tijdig ter beschikking gesteld.
  • De installatie van een onafhankelijke ombudspersoon, bevoegd voor onderwijs- en examenproblemen.
  • De aanstelling van een studentenbemiddelaar.

Vooral het recht op studiemateriaal dat tijdig ter beschikking gesteld wordt, is heel innoverend en uniek in Antwerpen. De situatie waarin je als student enkel beschikte over lesnotities, behoort definitief tot het verleden.

 

Voor de studenten als gemeenschap:

  • Het recht op inspraak en vertegenwoordiging in de beslissings- en adviesorganen van de UA.
  • De oprichting van een aantal raden en commissies zoals de algemene studentenvergadering en de studentenraad.
  • De erkenning van de VUAS.

 

Wat is het verschil tussen de ombudspersoon en studentenbemiddelaar?

De aanstelling van een studentenbemiddelaar voor heel de UA zal ervoor zorgen dat studenten met niet-academische problemen een goed aanspreekpunt hebben. De ombudspersoon zal zich mogen buigen over problemen van academische aard, namelijk examenproblemen en onderwijsproblemen. De onafhankelijkheid van deze centrale ombudspersoon wordt gegarandeerd. Hij zal worden bijgestaan door facultaire contactpersonen.

 

Hebben studenten inspraak in de UA?

In de verschillende universitaire instellingen hebben studenten altijd veel inspraak gekregen op alle niveaus. Dit is ook behouden gebleven voor de UA. Democratisch verkozen studenten kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen in alle beslissings- en adviesorganen. Op alle vergaderagendaā€™s zal het punt ā€œstudentenaangelegenhedenā€ een vaste stek krijgen.

 

Wat mogen we verstaan onder de algemene studentenvergadering?

Deze vergadering dient als forum voor alle vertegenwoordigers, ongeacht het nu gaat over studentenclubs of vertegenwoordigers uit bestuursorganen. Beiden vormen van vertegenwoordiging houden niet noodzakelijk verband met elkaar. Het is echter soms wel noodzakelijk om werkelijk met Ć©Ć©n stem te kunnen spreken.

 

Op welk vlak vormt de studentenraad dan een aanvulling?

De studentenraad heeft een ander doel dan de algemene studentenvergadering. Deze raad moet er zorg voor dragen dat ā€˜de academische overheidā€™ haar voeling met hĆ©t belangrijkste onderdeel van een universiteit, namelijk haar studenten niet verliest. De rector van de UA zal minstens Ć©Ć©n maal per semester de studentenvertegenwoordigers uitnodigen om deze de kans te geven op een eenvoudige manier problemen en ideeĆ«n die op de campus leven te bespreken. Zo kunnen bijvoorbeeld problemen die zich op verschillende locaties voordoen samen behandeld worden.
Hierdoor kunnen de studentenvertegenwoordigers van de verschillende campussen elkaar ook beter leren kennen en wordt er een goede verstandhouding gecreƫerd.

 

Het volledige Statuut van de UA Student kan online worden geraadpleegd op www.unifac.be en www.ask-stuwer.be. Een papieren versie kan geraadpleegd worden op de headquarters van uw favoriete koepelvereniging:
ASK-Stuwer: Villa E, Middelheim 1, 2020 Antwerpen
Stuwer-ASK: Socio-culturele dienst, gebouw G, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Unifac: Kleine Kauwenberg 22, 2000 Antwerpen

 

 

Namens het VUAS-presidium:
Jochen Clockaerts, Bart Derdaele, Jens Van Krieken, Lander Marrannes, Inne Remeysen en Jan Snoeckx

 

Deze tekst verscheen eerder reeds in de campustijdschrijften UA-snelkrant en Unifac-Post. Wegens het belang van het onderwerp voor de studenten als gemeenschap, wordt hij ook in dwars afgedrukt.